Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
: โครงการอบรม The Future Marketing Program (การตลาดแห่งอนาคต)
 
การบริหารการตลาดภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ด้านการตลาดในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว  ทั้งในแง่ลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค  คู่แข่งทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  การพัฒนาและการสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นการเตรียมตัวและการพยากรณ์อนาคตของกลยุทธ์การตลาดให้พร้อมกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดการอบรมโปรแกรมการตลาดแห่งอนาคต ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการตลาดในอนาคต และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางจากพฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันทางการตลาด และช่องทางการสื่อสารทางการตลาดในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับกลยุทธ์การตลาดในอนาคต  และสามารถทำการตลาดอย่างไรให้ยั่งยืนในระยะยาว

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายการตลาดระดับผู้บริหาร หัวหน้า พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ                                           

วันเวลาและสถานที่อบรม
อบรมทุกวันอังคาร ,พฤหัส เวลา 18.00-21.00น.  ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 
(ถ.รัชดาภิเษก)  
และวันเสาร์ 9.00-16.00น.  ณ  ตึกสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าธรรมเนียมการอบรม  
ค่าธรรมเนียมการอบรม 14,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ) 


1. Modern Marketing Principle (6 ชั่วโมง)
ศึกษาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด เข้าใจถึงหลักแนวคิดการตลาดใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. Marketing Research & Insight  (3 ชั่วโมง)
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและกรณีศึกษาต่างๆ ในเรื่องMarketing Research และ Marketing Insight รวมถึงการวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำมาสร้างองค์ความรู้ทางการตลาด วิธีการหาความต้องการของลูกค้าและเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรม 

3. Marketing Trend in Next  Century (3 ชั่วโมง)
แนวโน้มการตลาด การขับเคลื่อนทิศทางการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ในเชิงภาพรวม
และสามารถวิเคราะห์แนวทางการทำตลาดที่เหมาะสมภายใต้ Trends ใหม่ 

4. The New Way of Branding (3 ชั่วโมง)
เข้าใจความหมายของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ และบริหาแบรนด์  ตั้งแต่แนวคิดจนถึงขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง รวมถึงการวางตำแหน่ง ทิศทางเชิงกลยุทธ์แบรนด์ ได้อย่างเหมาะสม

5. Innovation for Future Marketing (3 ชั่วโมง)
  หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางการตลาดที่โดนใจลูกค้า เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน สู่แนวทางการวางแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาวทางการตลาด เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

6. Marketing Communication Strategy (3 ชั่วโมง)
แนวทางการสื่อสารทางการตลาด และอะไรคือการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  การใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดให้เกิดประสิทธิผล ตลอดจนการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบต่างๆ

7. Online Marketing : Trend & Strategy (3 ชั่วโมง)
Uptrend การเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบันไปอยู่บนโลกดิจิตอล กลยุทธ์ E-Marketing มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้เครื่องมือ E-Marketing ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. Marketing Plan (3 ชั่วโมง)
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางการตลาดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้


1. คุณดลชัย  บุณยะรัตเวช
นักสร้างแบรนด์ชื่อดังของเมืองไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Brandscape Co.,Ltd

2. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
กูรูแวดวงไซเบอร์ เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของ "อีเบย์" และอดีตผู้วางโครงสร้างเว็บไซต์ Pantip.com
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ดูแลเว็ปไทย

3. คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
นักการตลาดมืออาชีพระดับประเทศ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) 

4. คุณณฤดี คริสธานินทร์
กรรมการบริหาร บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประสบการณ์ : นักเขียนประจำคอลัมน์ Integrated Marketing Communications หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

5. ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและเขียนบทความตีพิมพ์ในนิตยสาร BrandAge Essential

6. คุณวิกรานต์ มงคลจันทน์
ผู้เขียนหนังสือขายดี Marketing for work งานตลาด "จากการวางแผนสู่การปฎิบัติ" 
ผู้บริหารทางด้านการตลาดของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

7. คุณธันยบูรณ์ ดีสมสุข
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยการตลาด บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด

8. คุณปรัชญา  เตียวเจริญ 
อาจารย์ประจำวิชาการตลาด วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) และ ตึกสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556, 18.00-21.00น. และ 9.00-16.00น.

14,900 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://drive.google.com/folderview?id=0B0PuEXhZYFGSYXZ4Y2lJTTY2NWM&usp=sharing

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทร 0-2530-9781 
เบอร์แฟ็กซ์  0-2530-9782
Email  SWU_CASCENTER@yahoo.com 

ผู้เข้าชม : 696 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys