Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย
 
หลักการและเหตุผล
     เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (IBLT) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ผลกระทบ AEC ต่อ Logistics ในประเทศไทย” ด้วยประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งหมายถึงการเปิดเสรีการค้า การบริการ การลงทุน การเงิน และแรงงานฝีมือกับอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ตามพันธกรณีที่ได้ทำไว้ร่วมกันในการรวมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ ได้ทั้งในรูปแบบของโอกาสและอุปสรรค ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เร่งจัดทำแผนงานและดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ประเทศไทยและหลายประเทศนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของตน
          ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและก้าวทันต่อการเปิดเสรี AEC ในอีก 2 ปีข้างหน้า  จึงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเปิดเสรี AEC  ต่อไป
 
วัตถุประสงค์
      เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

กลุ่มเป้าหมาย
     ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัณคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หน่วยงานที่จัดอบรมกับศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  นักธุรกิจ  เจ้าของกิจการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

ลักษณะการจัดกิจกรรม
     บรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมสัมมนา
 
รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์  พนมยงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556, รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 30 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 – 20.00 น.http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/learning/detailforum/46

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Consulting Networ

Admin

ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    (Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
    ห้อง 121 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
    โทรศัพท์ :   0-2224-9734, 0-2226-4507-8, 0-2613-2247   
    Mobile  :   09-1119-4512-14    
    โทรสาร :     0-2224-9735     
    E-mail :       conc@tbs.tu.ac.th
ผู้เข้าชม : 430 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys