Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ : Digital Evolution : Fast Forward your Business (ธุรกิจก้าวกระโดดในยุคดิจิตอ
 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการคืนสู่สังคม สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโทรคมนาคมไทยในยุคปัจจุบัน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศชาติ  รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นมุมมองในการนำเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลวิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจของตน  อีกทั้งเป็นการเพิ่มมุมมองของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่นำไปสู่ข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  และทั้งได้เรียนรู้กรณีศึกษาจากธุรกิจต่าง ๆ ทำให้สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดงานสัมมนา 
กล่าวรายงาน  โดย  :  ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา
                                 ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                                 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กล่าวเปิดงาน  โดย :   รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9.30 – 10.00 น. ICT ไทย ในยุคดิจิตอลวิวัฒน์    
                     โดย (รอชื่อวิทยากร)   
                            ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                
10.00 – 10.30 น. “Moving forward with Telecommunication Evolution ”
                  โดย :  Mr.William Tse
                            Market Development Director, APAC
                            GSM Association
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 10.50 น. ร่วมสนุกกับเกมส์ลุ้นรับของรางวัล
10.50 – 11.20 น.  Life Style ในยุคดิจิตอลวิวัฒน์กับเครือข่ายอินเทอร์เนตความเร็วสูง
                    โดย :  (รอชื่อวิทยากร)   
                              
                              บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
11.20 – 11.50 น. Evolution of Interactive and smart office/academic
                  โดย :   คุณสัณห์  สันตยานนท์
                             ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขาย Special Product
                  บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด
11.50 – 12.00 น. ร่วมสนุกกับเกมส์ลุ้นรับของรางวัล

พักเที่ยง

13.00 – 13.30 น. ธุรกิจ ซอฟ์ทแวร์ไทย  ในยุคดิจิตอลวิวัฒน์
                  โดย :  คุณ ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
                            ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ     
                            (อยู่ระหว่างการประสานงาน)
13.30 – 14.00 น. ธุรกรรมออนไลน์ เพียงปลายนิ้วสัมผัส  
                  โดย : คุณสีหนาท ล่ำซำ
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงินและ                          ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ สายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์กร 
                         บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
14.00 – 14.30 น. Future Trend In Digital World
     โดย  :  (รอรายชื่อวิทยากร)

                 บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด
14.30 – 15.00 น. Digital Automotive Evolution
                    โดย : (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

                             บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15 – 15.20 น. ร่วมสนุกกับเกมส์ลุ้นรับของรางวัล
15.20 – 15.50 น. New Generation of Digital security
                   โดย : (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

                        บริษัท ทรานซิชั่น ซิสเต็มส์ แอนด์ เน็ทเวอร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
15.50 – 16.20 น. การตลาดแบบไร้ขอบเขตกับ Mobile marketing  
                   โดย : คุณปรัธนา ลีลพนัง    ( กำลังประสานงาน)
                             ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล
                             บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)
16.20 – 16.50 น. กลยุทธ์การแข่งขันสู่ความเป็นผู้นำในยุคดิจิตอล
                  โดย : คุณปวิช วาสนสมบูรณ์
                            Senior Manager Content & Service
                            บริษัท ซัมซุง จำกัด  
16.50 – 17.00 น. ร่วมสนุกกับเกมส์ลุ้นรับของรางวัล


อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556, 8.30 - 17.00 น.http://DigitalEvo.utcc.ac.th

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(1) รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์: http:// DigitalEvo.utcc.ac.th/register.php
(2) รับสมัครผ่านทาง อีเมล์:  ictm21utcc@hotmail.com
(3) รับสมัครผ่านโทรสารที่หมายเลข 02-277-7007
(4) รับสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
นายจักรกฤษณ์ สายคำทอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต  ดินแดง  กทม. 10400

หรือ
(1) นางสาวปารณีย์ จันทร์วราภาวนิช โทร. 087 025 1763
(2) นายพุทธิธร ดำรงนววิธ โทร. 080 986 9898
(3) นางสาวจิตติพร พูลเทพ โทร. 086 969 2505
(4) นางสาวจุฑามาศ สัตยาพันธุ์ โทร. 081 484 4133
(5) นางสาวทิพวรรณ ขวัญเริงใจ โทร. 089 676 3389
(6) นายจักรกฤษณ์ สายคำทอน โทร. 086115 5515
(7) นายจิรเดช ใจประสาท โทร. 086 382 9484

ผู้เข้าชม : 1496 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys