Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมหลักสูตร เลขานุการกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่ของเลขานุการเมื่อองค์กรก้าวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกที่ดีต่อสายงานอาชีพ
4. เรียนรู้ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1. ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เลขานุการควรรู้
2. ความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในยุค AEC ที่ผู้บริหารต้องการ
- เลขานุการมืออาชีพยุค AEC
- ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารในการทำงาน
4. เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงานในยุค AEC
5. การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดีสายอาชีพ
6. จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติของเลขานุการยุค AEC
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการยุค AEC
8. การเตรียมความพร้อม – สร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ
9. การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  - การสื่อสาร และ การบริการที่เป็นเลิศ
10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และตอบข้อซักถาม

**จบการสัมมนาและแจกวุฒิบัตร**วิทยากร     อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
• วิทยากรรับเชิญ – จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันจัดการฝึกอบรม ฯลฯ
• อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ายบุคคล  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
• อดีตเลขานุการบริหาร  ฝ่ายขาย  ฝ่ายโฆษณา  และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน  บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด 
• อดีตเลขานุการบริหาร  ฝ่ายการตลาด และ  ฝ่ายจัดการ   บริษัท  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
• อดีตเลขานุการบริหาร  กรรมการผู้จัดการ  และ 
• อดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป       บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด  (มหาชน)


โรงแรม M2 DE BANGKOK สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

วันจันทร์ 22 ธันวาคม 2557, 09.00-16.00 น.

ราคาโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ 3,000 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com

HRD ZENTER

HRD ZENTER

หากองค์กรของท่านมีความประสงค์จัดอบรมหลักสูตร In-house Training ในราคามิตรภาพ
สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE 
089-773-7091, 089-606-0444,  090-645-0992   ทุกวันไม่เว้นหยุดราชการ

www.hrdzenter.com
E-mail : hrdzenter@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/hrd.zenter

ผู้เข้าชม : 954 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys