Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การ Cycle count อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
 
ในปัจจุบันคลังสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บสินค้า ทั้งสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป แต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มักประสบกับปัญหานานับปการ เช่นสินค้าหาย สินค้าขาด สินค้าเกิน สินค้าจัดเก็บไม่ตรงตาม location รวมถึงพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท หรือ ISO  ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้น  และการให้พนักงาน Cycle count สินค้า ซึ่งเป็นการตรวจนับสินค้าให้ครบตามจำนวนจริง ก่อนการตรวจนับสินค้าประจำปี  หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่  หลักสูตร  “ การ Cycle count อย่างถูกวิธี... และการทำงานทีมีประสิทธิภาพ ”  จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคลังสินค้า มีความรู้ และความเข้าใจระบบ และกระบวนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และการ Cycle count อย่างถูกวิธี รวมถึงยังช่วยพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความละเอียดรอบครอบ และตะหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่ออาชีพที่มีต่อองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้กำหนด


ความสำคัญของคลังและการทำงานภายในคลังสินค้า
กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
ความสำคัญของ Cycle Count
ขั้นตอนในการจัดทำ Cycle  Count 
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานภายในคลัง และการ Cycle count
วิธีการตรวจนับสินค้าจาก Cycle Count
ปัญหาจากการทำ Cycle Count และการตรวจนับ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาจาก Cycle Count
การบริหารเวลาที่ถูกต้องเพื่อ Cycle Count และการสื่อสาร
การปฏิบัติตามระบบ ISO
การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย PDCA
การจัดทำ KPI ความสำคัญ และการปฏิบัติตาม KPI
การปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จ และการทำคนเดียว
แนวคิดและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า และ Cycle Count
การแก้ไขปัญหาเฉพาะในการปฏิบัติงาน


คุณนนทพัฒน์ โพธีวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4769

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 2151 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys