Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจนับสินค้า
 
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ โดยเฉพาะการตรวจนับสินค้า  Cycle count และการตรวจนับประจำปี เพื่อยืนยันจำนวนที่แท้จริงให้ถูกต้องตรงกับระบบและบัญชี  แต่ก็มีหลายองค์กรยังประสบปัญหาในการตรวจนับสินค้า ซึ่งมีปัจจัยและขั้นตอนหลายอย่างที่เป็นอุปสรรค เช่นขั้นตอนการตรวจนับ การจ่ายสินค้าขณะตรวจนับ นับเสร็จช้า ทำให้กระทบยอดไม่ทัน  

ความสำคัญของคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า                
กระบวนการและในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า
การสื่อสารและการบริหารเวลาในการปฏิบัติงาน
การจัดเตรียมเอกสารเข้าระบบ ISO  เพื่อการตรวจสอบและวัดประสิทธิภาพ
การจัดทำ layout ในการตรวจนับสินค้าประจำปี และจัดทำ Cycle count
การกำหนดวันตรวจนับสินค้า ประจำปี และ cycle count 
ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการทำ cycle count และผู้ร่วมตรวจนับ
รูปแบบการตรวจนับ cycle count  :  นับแบบรายเดือน ,  นับแบบรายวัน , นับแบบรายสัปดาห์ 
                                              นับสินค้าทีเคลื่อนไหว , แบบเห็นจำนวนและไม่เห็นจำนวน
การบันทึกและรายงานผลการตรวจนับ
การกำหนดวันในการตรวจนับ
ความสำคัญของการนับสินค้าในแต่ละช่วงเวลา :  ทุก 3 เดือน ,  ปีละ 2 ครั้ง  ,  ปีละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และเอกสารในการตรวจนับสินค้าประจำปี
การจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจนับ และผู้สังเกตการณ์
การติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
การแบ่งทีมตรวจนับเพื่อเสร็จทันตามกำหนด
การจัดสินค้าประเภทต่างๆ การสินค้าขายซาก /สินค้ารอดำเนินการ / ทรัพย์สิน / สินค้าเคลม 
สรุปยอดการตรวจนับพร้อมขอเสนอแนะ
แนวทางในการลงโทษและการหักเงินกรณีที่สินค้าสูญหาย
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจนับ

คุณนนทพัฒน์ โพธีวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4769

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2277 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys