Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
 
การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of  P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย   รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา  ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

วัตถุประสงค์
•เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด 7QC Tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
•เรียนรู้วิธีการใช้ 7QC Tools และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง


ระยะเวลา : 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
รุ่น 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560
รุ่น 3 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560


ระยะเวลา : 2 วัน

http://www.ftpi.or.th/event/11746

หัวข้อ
วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ
แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
13.00-16.00 น.
เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 7QC Tools
เทคนิคการใช้ 7QC Tools
 
วันที่สอง
09.00-12.00 น.
เทคนิคการใช้ 7QC Tools (ต่อ)
ขั้นตอนการใช้ 7QC Tools ในการแก้ปัญหาคุณภาพ
ตัวอย่าง QC Story ในการแก้ปัญหาคุณภาพ
13.00-16.00 น.
กรณีศึกษา
สรุป และถาม ตอบ

วิทยากร: คุณเกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย
Managing Director, KSP Consultant Co. Ltd.

โรงแรมอมารี บูลเลอวาร์ด สุขุมวิท

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560, 09.00-16.00 น.

mem 5000 บาท nonmem 5500 บาท สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11746

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร 026195500 ต่อ 451-455 email: training@ftpi.or.th 
ผู้เข้าชม : 1643 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys