Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การหาสาเหตุและแก้ปัญหาความเสียหายในงานซ่อมบำรุง
 
   หลักสูตรการหาสาเหตุ และแก้ปัญหาความเสียหายในงานซ่อมบำรุง ประกอบด้วยเนื้อหาการวิเคราะห์ 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Normal mode) และความเค้นอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและความเค้นเนื่องจากความร้อน การวิเคราะห์การล้าและการทำนายอายุ โดยมีในส่วนของทฤษฎีและคุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้อง การแสดงผลและการแปลผลลัพทธ์ มีการปฏิบัติงานบนคอมพิวเตอร์ด้วยตัวอย่างในภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำตัวอย่างชิ้นงานของตนเองมาวิเคราะห์ในช่วงการปฏิบัติด้วย ทำให้ได้รับความรู้ในทางทฤษฎี การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ CAE กับตัวอย่างที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองที่หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรแผนกวิศวกรรม วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร 

ผลลัพธ์ที่จะได้รับ
1.  ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติงานบนคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหาย หาแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงการทำนายและยืดอายุของเครื่องจักรและชิ้นส่วนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
2.  ผู้ผ่านการอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ปัญหาความเสียหายในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และชิ้นงานจริงของตนเอง 1 ชิ้นงาน
3.  ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมคะแนนสะสมของสภาวิศวกร

จำนวนวันที่ใช้ในการอบรม: 10 วัน (สัปดาห์ละ 2 วัน)

จำนวนผู้เข้าอบรม :  20 คน 

หมายเหตุ : ทางศูนย์ฯ ยินดีจัดฝึกอบรมในหัวข้ออื่น รวมทั้งการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่ ตามที่ต้องการ

ภาคทฤษฎี (Theory)
- Overview and Finite Element Method in Maintenance Applications
- Meet the Finite Element Method (FEM):
  * Solving General Problem
  * General Procedure of FEM
- เรียนรู้การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การประยุกต์เงื่อนไขขอบเขต และการแก้สมการเพื่อหาคำตอบ
  * Truss Element 
  * Heat Conduction Element 
  * Pipe Element
  * System Equations
- การรวมสมการไฟไนต์เอลิเมนต์ การพิจาณาว่าปัญหามีความสมมาตรหรือไม่ 
- วิธีการเก็บและจัดการหน่วยความจำของเมตริกซ์หรืองานวิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์
- Method of Weighted Residuals
- Method of Weighted Residuals (Cont.)
- Solid Mechanics and Finite Element Theory
- Finite Element Theory
- Vibration Theory
- Heat Transfer & Thermal Stress Theory
- Fatigue Theory and Durability
- CAD & Mesh Concept
- Problem Statement, Planning & Presentation
- Create CAD & Mesh (Coaching)
- Apply Boundary Condition & Material Properties (Coaching)
- Solve and Display First Solution (Coaching)
- Simulation Validation (Coaching)
- Redesign or Improvement (Coaching)
- Project Presentation and Discussion with DECC Experts

ภาคปฏิบัติ (Workshop)
- Stress Analysis Workshop
- Normal Mode WorkShop
- Normal Mode + Stress WorkShop
- Heat Conduction Workshop
- Heat Conduction & Convection Workshop
- Thermal Stress Workshop
- Fatigue Workshop 


รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์CAE
นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
และทีมวิศวกรจาก DECC

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

17, 18, 24, 25, 31 ตุลาคม และ 1, 7, 8, 14, 15 พฤศจิกายน 2556, 9.00 - 16.00น.

60,000 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://decc.or.th/content_cat.php?id=38

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ฝ่ายฝึกอบรม โทร 02-5646310-11ต่อ 101 แฟกซ์ 02-5646312
e-mail : training@decc.or.th
ผู้เข้าชม : 919 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys