Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การทำงานเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย
 
ด้วยการแข่งขันในแวดวงธุรกิจปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน
การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดี
ต่อการบริหารงานและการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจของการทำงานเชิงรุก
      2. เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นแต่ละด้านของการทำงานเชิงรุก
      3. เพื่อเติมเต็มศักยภาพความสามารถในแต่ละด้านของการทำงานเชิงรุกในระดับปฏิบัติการ       ความหมายของการทำงานเชิงรุก
       รูปแบบของการทำงานเชิงรุก
       การวางแผนการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
        การรับมือและการแก้ไขปัญหาด้วยการมองแง่ดี
       แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพงาน
       เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพงาน
       แผนการเปลี่ยนแปลงองค์กรในยุคปัจจุบันในรูปแบบของการทำงานเชิงรุก
       สร้างทีมงานให้แข็งแกร่งด้วยการทำงานเชิงรุก
       กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเชิงรุกร่วมกัน


อาจารย์ชญตว์  พรภัทรกานต์

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4752

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 2269 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys