Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 

    มีผู้กล่าวถึงการทำงานเป็นทีมว่าเปรียบเสมือนการเล่นแข่งขันฟุตบอล ซึ่งจะมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ความสามารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอล และการประสานงาน ความสามารถของนักฟุตบอลด้วยกันซึ่งเรียกว่า “ทีมเวิร์ค” หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะการแข่งขันนี้จะไม่ สามารถบรรลุถึงชัยชนะได้เลยหากขาดการทำงานร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีศูนย์หน้าที่เก่งกาจ หรือมียอดนักรับลูกมือกาว จึงอาจกล่าวได้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับมอบหมายที่ต้องการให้งานนั้นบรรลุถึงเป้าหมายได้ แต่การบรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่นของทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใด โดยเฉพาะองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ต้องมีเป้าหมาย หน้าที่ บทบาทของสมาชิก ผู้นำที่รอบรู้นำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและสิ่งที่สำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม ความไว้เนื้อเชื่อใจ การสื่อสาร ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนประกอบให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสภาพการณ์ปัจจุบันที่ต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากองค์การไม่สามารถจัดจ้างบุคลากรตามใจชอบได้เช่นในอดีตพนักงานต้องทำงานหลายหน้าที่มากขึ้น ฉะนั้นการประสานกันในทีมจึงมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของงานแทบทุกหน่วยงานขององค์การ

สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อให้เข้าใจในแนวคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม
2. เพื่อสร้างเสริมความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม
3. เพื่อสร้างความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำ ผู้ตามของทีม รวมทั้งแนวทางการสื่อสารที่ลดความขัดแย้งภายในทีม
4. เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานเป็นทีมทั้งในปัจจุบันและอนาคตวิธีการอบรมและสัมมนา
การบรรยาย อภิปราย และทำกรณีศึกษาร่วมกันระหว่างอบรม สัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์


วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
􀁺 ความสำคัญและความหมายของการทำงานเป็นทีม
􀁺 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม
􀁺 ขบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
􀁺 สมาชิก บทบาทของสมาชิกและผู้นำทีม
􀁺 บรรยากาศที่ดีในการทำงานต่อการสร้างผลผลิตภายในองค์การ
􀁺 การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ
􀁺 กลุ่มกรณีศึกษาคุณอุดม โพธิ์ทอง : ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท แม็คซิมั่ม โปรดัคติวิตี้ จำกัด
ประสบการณ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการจัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18

วันที่ 21 เมษายน 2552, 09.00-16.30 น.

สมาชิก 1,605 บาท , บุคคลทั่วไป 1,926 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/course/pdf/A/A09NS014P.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 5722 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys