Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Mind Mapping ที่เหนือกว่าความคิดสร้างสรรค์
 

    Mind Map คือ การจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก“เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด“สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย 
    สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความรู้ในองค์การ เพราะเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งในองค์การคือ ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะสามารถสร้างองค์การให้เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าสูงสุด หรือจะหยุดยั้งการเจริญก้าวหน้าขององค์การนั้นย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพ ของทรัพยากรบุคคลที่องค์การมีอยู่ หลักสูตร “Mind Mapping ที่เหนือกว่าความคิดสร้างสรรค์” นี้จะช่วยให้พนักงานขององค์การ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพนั้นหมายถึง องค์การจะสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้เต็มกำลังความสามารถอันเป็นที่มาของหลักการ “บริหารความรู้” ในองค์การซึ่งสำคัญมากเท่าๆกับการบริหารการเงิน การผลิต และการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท่านจะได้รับผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกให้ “คิดเป็น” เขียน MIND MAP ได้ และนำไปพัฒนาเป็นทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลปะด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกมีชีวิตชีวา และเป็นกิจกรรมรวมทั้งในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว


 


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ทุกท่านที่ต้องใช้สมองสองซีก เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพการเรียนรู้วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552
- ความสำคัญและการทำงานของสมอง
- ความจำและการฟื้นความจำ
- คำ/ภาพ/สี กับความคิด
- ฝึก คิดกว้าง-คิดลึก/ปัญหาในการใช้สมอง
- ฝึกปฏิบัติเขียน Mind Map
- ฝึกเขียน Mind Map จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว
- ฝึกเขียนจดหมาย/รายงาน
- แนะนำแก้ไขข้อบกพร่องที่พบมาก
- ตัวอย่างการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้งาน
- สรุปและมอบหมายงาน


วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
- ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- ฝึกปฏิบัติเขียน Mind Map (ต่อ)
- ตัดสินใจ
- บันทึกการประชุม/คำบรรยาย
- บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์
- วางแผนงานแบบกลุ่ม 2 - 3 คน (แต่ละส่วน/ฝ่ายงาน)
- วางแผนงานแบบเดี่ยว และวางแผนงานแบบรวม
- ฝึกปฏิบัติเขียน Mind Map แผนงานรวม
- นำเสนอแผนงาน Mind Map
- Mapplication การนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณธัญญา ผลอนันต์ : ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บูซาน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วิทยากรคนไทยที่ได้รับอนุญาต (Buzan Licenced Instructor หรือ BLI)ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2552, 09.00-16.30 น.

สมาชิก 4,066 บาท , บุคคลทั่วไป 4,494 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/course/pdf/A/A09NS013P.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 5639 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys