Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ฝ่าวิกฤตแรงงาน พัฒนาเครื่องจักรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
          การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปีพ.ศ. 2558  ปัญหาด้านแรงงานนับเป็นปัจจัยแรกของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่มีการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตที่จำเป็นต้องอาศัยแรงงานนั้นเป็นปัญหาของหลากหลายอุตสาหกรรม การนำเอาเครื่องจักรมาเป็นตัวช่วยในอุตสาหกรรมนั้นมิใช่นำมาทดแทนได้ทันทีเพราะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง บางครั้งเครื่องจักรที่จำหน่ายอยู่นั้นมีคุณสมบัติที่สูงเกินไป บางครั้งไม่เหมาะกับพฤติกรรมการทำงานของแรงงานไทย หรือธุรกิจในประเทศไทย เป็นต้น การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรนั้นจึงมีส่วนสำคัญพัฒนาให้สอดคล้องกับธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ภายในงานจึงจะมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักร ทั้งยังมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CAE กับงานในอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ Engineering Software เพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย
ในโอกาสนี้ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สังกัด สวทช. ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี CAE จัดงานสัมมนา“ฝ่าวิกฤตแรงงาน พัฒนาเครื่องจักรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ภายในงาน Manufacturing 2013 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ภายในงานจะมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี CAE กับการพัฒนาเครื่องจักรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับงานในอุตสาหกรรม และให้ความรู้เกี่ยวกับ "การสนับสนุนของภาครัฐกับการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย"

13.00 - 13.30 น.  
ลงทะเบียน          

13.30 - 14.45 น.  
บรรยายหัวข้อ
-  การพัฒนาเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการทดแทนแรงงานไทย
-  เทคโนโลยีCAE กับการพัฒนาเครื่องจักรในประเทศ พร้อมตัวอย่างที่ใช้งานจริง
-  การประยุกต์และตัวอย่างEngineering Software เพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรม
โดยวิทยากร รศ.ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส DECC , สวทช.
 
14.45 – 16.00 น.  
บรรยายหัวข้อ “การสนับสนุนของภาครัฐกับการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย”     
-  ตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจที่เหมาะกับตัวคุณ
-  หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากITAP
-  ทิศทางการให้บริการ และการสนับสนุนผู้ประกอบการในปีงบประมาณ 2556
โดยวิทยากร คุณ นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) สวทช.

1. รศ.ดร.วิโรจน์  ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส DECC , สวทช.
2. คุณ นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (iTAP) 

ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR 218

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556, 13:30 -16:00 น.http://decc.or.th/content.php?id=247

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)สอบถามข้อมูล และสำรองที่นั่งฟรี  ติดต่อ คุณนัฏฐา
โทร 0-2564-6310-11 ต่อ 117 
ผู้เข้าชม : 838 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys