Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม : Total Productive Maintenance (TPM)
 
ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลคือเครื่องจักรเสียบ่อย เสียเวลาซ่อมและเวลาผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทางานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกาหนดอย่างสม่าเสมอ ฯลฯ ทำให้เกิดการแก้ไขงาน ทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบารุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์
•เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบารุงรักษา และขั้นตอนการบารุงรักษาทวีผล
•เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบารุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
•สามารถวางแผนและดาเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน
•เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบารุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
•เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

เหมาะสาหรับ
• ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
• ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุง
• หัวหน้าแผนกซ่อมบารุง

ระยะเวลา: 2 วัน
รุ่น 1 วันที่ 22-23 มีนาคม 2560
รุ่น 2 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560
รุ่น 3 วันที่ 28-29 กันยายน 2560


วันที่หนึ่ง 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-16.00 น.
•TPM : แนวคิดและความสาคัญ
•ชนิดของการบารุงรักษา
•การบารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
•12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทากิจกรรม TPM
•ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
•การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE) 
•เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)
•กรณีศึกษา และ Workshop

วันที่สอง 09.00-16.00 น. 
•เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 
•เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
•เสาหลักอื่นในการดาเนินการกิจกรรม TPM
•แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร
•กรณีศึกษา และ Workshop
•สรุป และถาม-ตอบ

• วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง (วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ด้านบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
 - วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM 
 - ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโสฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย) เป็นต้น

รุ่น 1 โรงแรมซีนิท สุขุมวิท

รุ่น 1 วันที่ 22-23 มีนาคม 2560, 09.00-16.00 น.

mem 5,500 บาท nonmem 6,000 บาท สมัคร 3 ท่าน/รุ่น/หลักสูตร รับส่วนลดรวม 900 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ftpi.or.th/event/11709

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
โทรสาร 0-2619-8098 
E-mail: training@ftpi.or.th 
Website: www.ftpi.or.th
ผู้เข้าชม : 1327 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys