Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'56 ครั้งที่ 5
 
เรียน  ท่านผู้มีเกียรติ
       ด้วย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase'56 ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ถอดรหัสการคัดสรรและพัฒนา Supplier อย่างมืออาชีพ” 
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบโซ่อุปทาน และกระบวนการวางแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพ โดยมีเครื่องมือและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน ด้วยการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการและแบ่งปันประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Logistics Best Practices) โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
        
ลงทะเบียน Online หรือ Download รายละเอียดกำหนดการและแบบตอบรับ
http://logistics.dpim.go.th/news/detail.php?id=6537กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 5 
ประจำปีงบประมาณ 2556 
หัวข้อ “ถอดรหัสการคัดสรร และพัฒนา Supplier อย่างมืออาชีพ” 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 – 12.15 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ --------------------------------------------------------------------------------

เวลา  กำหนดการ  
08.30 – 08.55 น  ลงทะเบียน  
08.55 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์  
09.00 – 10.30 น.  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ถอดรหัสแนวทางการคัดสรร Supplier 
และเทคนิคการเลือกใช้ Outsourcing อย่างมืออาชีพ” 
โดย คุณบัญชร โชคอาภรณ์ชัย รองประธานกรรมการฯ 
บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.15 น.  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Supplier Management เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม” 
โดย นายรัฐการ นีลคุปต์, CPIM 
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาระหว่างประเทศ 
บริษัท พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นายบัญชร โชคอาภรณ์ชัย รองประธานกรรมการ บริษัท ธนัทกร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
บรรยายหัวข้อ “ถอดรหัสแนวทางการคัดสรร Supplier และเทคนิคการเลือกใช้ Outsourcing อย่างมืออาชีพ” 

นายรัฐการ นีลคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาระหว่างประเทศ บริษัท พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อ “Supplier Management เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม”


ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556, 08.30-12.15 น.http://logistics.dpim.go.th/news/detail.php?id=6537

สำนักโลจิสติกส์

สำนักโลจิสติกส์

สำนักโลจิสติกส์
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร. 0 2202 3727, 0 2202 3617 โทรสาร 0 26444355
เว็บไซต์ : http://logistics.dpim.go.th


ผู้เข้าชม : 1083 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys