Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เยี่ยมชมศึกษาดูงานคลังสินค้าการบินไทยและเขตปลอดอากร(Free Zone)สุวรรณภูมิ
 
บริษัทโลจิสติกส์ คลินิคจำกัด ได้กำหนดจัดเยี่ยมชมศึกษาดูงาน คลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำเข้า-ส่งออกได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานศุลกากรทั้งในส่วนของการนำเข้าและการส่งออกได้อย่างถูกต้อง อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีขนาดพื้นที่ 90,000 ตรม. ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Customs Free Zone) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 480,000 ตรม. เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการจะสามารถรองรับสินค้าได้ถึง 966,000เมตริก ตันต่อปีและเมื่อก่อสร้างส่วนต่อขยายอีก 47,250 ตรม. ใน Phase ที่ 2 ปี ค.ศ. 2010 จะสามารถรองรับสินค้าได้ทั้งสิ้นถึง 1,226,000 เมตริก ตันต่อปี อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศ แบ่งส่วนการจัดการออกเป็น 4 ส่วน คือ 
• Express Cargo Zone มีพื้นที่ 6,000 ตรม.
• Customers Airline Zone 25,000 ตรม.
• Thai Cargo & Alliance Zone 30,000 ตรม.
• และสุดท้ายคือ Perishable Center ซึ่งมีพื้นที่ 9,000 ตรม.

กำหนดการศึกษาดูงาน
เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
คลังสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

07.30 - 08.00น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 9 )
08.00 -09.00 น.  ออกเดินทางสู่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
09.00 น.            คณะเดินทางถึงเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
09.15-10.00 น.   รับฟังบรรยายภาพรวมการปฏิบัติงานและบริการของเขตปลอดอากรท่าอากาศยาน
                        สุวรรณภูมิจากผู้แทนเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
10.00-11.00น.    รับฟังบรรยายภาพรวมการปฏิบัติงานและบริการคลังสินค้าการบินไทย 
                        จากผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
11.00-12.30น.    คณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานคลังสินค้า บริษัท การบินไทย  
                        จำกัด (มหาชน)
12.30-13.30น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.30น.    เดินทางกลับสู่จุดนัดพบ (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 9 ) โดยสวัสดิภาพผู้แทนจากจากผู้แทนเขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทย 

คลังสินค้าการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556, 7.30-14.30 น.

2,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.logisticsclinic.com/training-logisticsclinic/?cont_id=8124

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

บริษัท โลจิสติกส์ คลีนิค จำกัด

ติดต่อฝ่ายฝึกอบรม
Tel:02-203-1128 , 081-829-3254 ,081-829-3275
E-mail:info@logisticsclinic.com
(คุณดวงแข,คุณน้ำค้าง)
ผู้เข้าชม : 1147 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys