Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
HRD ZENTER >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร ผู้จัดการคลังสินค้า
 
หลักการและเหตุผล

          เป้าหมายในการดำเนินงานบริการ ควรมุ่งไปที่การสร้างความพึงพอใจใ้ห้กับลูกค้า  และการสร้างผลกำไรให้กับบริษัท  โดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการ  ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง  ถ้าขาดแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง  จะส่งผลเสียต่อธุรกิจที่ทำอยู่  อัีนได้แก่ การเสียโอกาสในการขาย สินค้าคงคลังที่มีอยู่ไม่สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า  มูลค่าของ Stock,  สินค้ามากหรือน้อยไป  สินค้าชำรุดเสียหาย สินค้า Death Stock ฯลฯ  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทลดลง  รวมถึงผลกำไรที่บริษัทจะรับ  ก็ต้องสูญเสียไป เนื่องจากการบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้  การดำเนินเงานในด้านการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรมีความรู้ และความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดี

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณาการสั่งซื้อสินค้า
2.สามารถคำนวณการสั่งซื้อสินค้าเืพื่อนำมา Stock  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถควบคุมปริมาณสินค้าได้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าได้
4.สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ Stock สินค้าได้อย่างเหมาะสม
5.สามารถคำนวณหาศักยภาพที่แท้จริง ในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้

1.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสั่งซื้อ
2.การคำนวณการสั่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง
3.การแบ่งกลุ่มสินค้า (Product  moving code)
4.มาตรฐานการรับเข้าและการจัดเก็บ
5.ความสำคัญของมูลค่าต้นทุนสินค้าคงคลัง  (Month of Supply)
6.ความสำคัญของประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Fulfillment Rate)
7.การจัดระดับของ Stock สินค้า (Stock Level)
8.การคำนวณหาศักยภาพที่แท้จริงของลูกค้า  ในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท
9.การนำ KPI มาวัดค่าการดำเนินงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน HRD ZENTER ด้านการจัดซื้อและคลังสินค้า

โรงแรมลันตานา รีสอร์ท รัชดา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556, 09.00-16.00 น.

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com/?cid=1797220

HRD ZENTER

HRD ZENTER

ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 089-773-7091, 089-606-0444 และ 090-645-0992
E-mail : hrdzenter@gmail.com
www.hrdzenter.com

ผู้เข้าชม : 647 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys