Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
TRAIN THE TRAINER
 
 วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร 
      2. เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ของการเป็นวิทยากรที่ถูกต้อง 
      3. เพื่อให้รู้เทคนิคต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การกิจกรรม การดำเนินการสอน
          จนถึงขั้นตอนการสรุป   ติดตาม ประเมินผล 
      4. เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้ถูกต้องตามขั้นตอน รวมทั้งวิธีการค้นพบตนเอง และสามารถพัฒนา
          ไปสู่การเป็นวิทยากรที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น น่าสนใจ เฉพาะตัว 
      5. เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานของตนเอง และก้าวสู่การเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับ
          ได้อย่างแท้จริง 

รูปแบบการฝึกอบรม 
      1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่แปลกใหม่ สนุกสนานเป็นกันเอง เน้นการสร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออก 
      2. รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมแบบเข้ม คือรับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง
          ตามกิจกรรมที่กำหนด ตามลำดับ โดยเน้นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองและส่งเสริมการ
          แสดงออกให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
      3. WORK SHEET / WORK SHOP / ROLE PLAYING 
      5. การฝึกปฏิบัติจริงแต่ละกิจกรรม ที่เน้นย้ำสู่ความเป็นวิทยากรมืออาชีพ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรเป็น
          รายบุคคล อย่างสร้างสรรค์ 


กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 1 
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น.     ชี้แจงรายละเอียด /เปิดการอบรม 
09.00 – 09.15 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
09.15 – 10.00 น.     บรรยายสลับกิจกรรม หัวข้อ “บันไดลับ 10 ขั้น เส้นทางสู่..การเป็นวิทยากรมืออาชีพ “
10.00 – 10.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.45 น.     ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 “ยืนหน้าไมค์ หัวใจสั่น “ทดสอบพื้นฐานทางการพูด –  
                     วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ
10.45 – 12.00 น.     บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการขจัดความประหม่า และการพัฒนาพื้นฐานทางการพูด
                             สำหรับวิทยากร “ 
                             - มอบหมายการเตรียมหัวข้อฝึก กิจกรรมที่ 2 
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น.     กิจกรรมขยายกระเพาะ สะเดาะเปลือกตา 
13.15 – 14.00 น.     ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 “รู้พื้นฐาน พัฒนาการพูด “ - วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 
14.00 – 15.00 น.      บรรยายสลับกิจกรรม หัวข้อ “กลยุทธ์สู่ …การเป็นวิทยากรมืออาชีพ “
                             • บทบาทและหน้าที่ในฐานะวิทยากร ( บันไดขั้นที่1 และ 2 ) 
                             • หน้าที่ 3 ความคาดหวัง 4 มีคุณสมบัติพื้นฐาน 5 มีทักษะ 6 
                              (บันไดขั้นที่ 3 – 6) 
15.00 – 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น.      บรรยายสลับกิจกรรม หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอ หัวใจของการเป็นวิทยากร “
                             • ข้อควรพิจารณาสำหรับการเป็นวิทยากร 
                             • การออกแบบหลักสูตรและวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ 
                             • การเตรียมการ “ 7 วิธีการเตรียมตัว ป้องกันการเดินทางสู่ความตายของมืออาชีพ “ 
                               (บันไดขั้นที่ 7) 
                             • “ 8 เคล็ดลับวันบรรยาย “ (บันไดขั้นที่ 8) 
                             • มอบหมายการเตรียมหัวข้อฝึก กิจกรรมที่ 3 
16.30 น.                 เสร็จสิ้นการอบรม 

กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 2 
09.00 – 10.00 น.     ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 3 “ฉันคือ...วิทยากร “ - วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 
10.00 – 10.15 น.     รับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 12.00 น.     บรรยายสลับกิจกรรม หัวข้อ 
                             “กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศห้องอบรมให้เป็นแดนสวรรค์สำหรับผู้ฟัง “ 
                             • เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม 
                             • เทคนิคการเลือกสื่อ การพัฒนาสื่อ และการใช้สื่อที่ไม่ธรรมดา 
                             • เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่โดนใจได้ความรู้สึก 
                             • เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจแบบผูกมัด 
                             • มอบหมายการเตรียมหัวข้อฝึก กิจกรรมที่ 4 
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.15 น.     Role playing สู่กิจกรรมที่ 4 
13.15 – 15.00 น.     ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 4 “อย่างนี้สิ...มืออาชีพ “ - วิทยากรให้ข้อเสนอแนะ 
15.00 – 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.00 น.     บรรยาย หัวข้อ “9 เทคนิคการตอบคำถาม ที่ใครก็เบรกไม่อยู่ “(บันไดลับขั้นที่ 9)
                             บรรยาย หัวข้อ “10 ข้อบกพร่องของการเป็นวิทยากร “(บันไดลับขั้นที่ 10)
16.00 - 16.30 น.     สรุปการอบรม ตามกลยุทธ์ บันไดลับ 10 ขั้น สู่…การเป็นวิทยาการมืออาชีพ 
16.30 น.                 ปิดการอบรม วิทยากร  ดร.สุกิจ บำรุง 

การศึกษา
 ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ จาก มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู ORGANIZATION 
    DEVELOPMENT AND TRANFORMATION from CEBU DOCTORS’ UNIVERSITY, PHILIPPINES
 ปริญญาโท (ค.ม.) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านราชการ และบริษัทเอกชน 
 อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา 
 ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา 
 ประธานที่ปรึกษา บริษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จำกัด 
 ที่ปรึกษา บริษัท Thai Consultant and Public Relation/ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) 
 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ ON AIR กระทรวงพาณิชย์ 
 ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ รายการ “ TEEN TALK DRAMA “ ช่อง 11 
 ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG กลุ่มบริษัท ในเครือ ปตท. 
 ที่ปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD 
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย 
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม อาดัม กรุ๊ป 
 ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม DODT THAI SEMINAR AND TRAINING 


ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วันอ้งคาร-พุธที่ 26-27 มีนาคม 2556 , เวลา 09.00 -16.00 น.

12,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingservice.co.th/course56/march%2013/Train%20The%20Trainner.pdf

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)
เลขที่  52/174 ถ.กรุงเทพฯ กรีฑา ซอย 15
แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 10250
โทร 02-7360408-9 ต่อ 11, 12, 15
แฟกซ์ 02 - 7360050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
www.trainingservice.co.th

ผู้เข้าชม : 996 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys