Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” ปี 2552
 


ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาSMEs


ช่วยเหลือ พัฒนาผู้ประกอบการ


ศักยภาพให้อยู่รอด เพื่อให้


สามารถดำรงอยู่ และเจริญก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ


ของประเทศอันจะทำ ให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และ


ฐานภาษีที่กว้างขึ้นสามารถ สร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนา


ประเทศต่อไปนั้น


สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จึงร่วมกับ


คณะ


โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร


ใหม่


สนองตอบ ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการส่งเสริม


พัฒนาผู้ประกอบการ


ให้เกิดศักยภาพในการจัดตั้งธุรกิจ และ ผู้ประกอบการราย


เดิมให้สามารถขยายธุรกิจ และดำรงอยู่ได้ ต่อไป


โดยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขณะเดียวกันก็จะSMEs เดิมที่ยังคงมีSMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดทำเสริมสร้างผู้ประกอบการ” (New Entrepreneurs Creation - NEC) เพื่อSMEs ทั้ง ผู้ประกอบการรายใหม่
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ


:
-


สำหรับ เป็นแนวทางการจัดตั้งธุรกิจ หรือการขอ


สินเชื่อในการขยายธุรกิจ


มีโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมีแผนธุรกิจเพื่อ
-


จัดการในองค์กรที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการ


ดำเนินธุรกิจ


 


นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ มีระบบบริหาร 

- นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEsการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่/
วิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ-


กลยุทธ์ทางการตลาด
-


-


การบริหารการจัดการธุรกิจ (การผลิต/บริการ)การบริหารองค์กรและบุคคล
-


การบริหารทางการเงินและบัญชี
-


การจัดทำแผนธุรกิจและการเสนอแผนธุรกิจรายบุคคล
-


การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ

-


การศึกษาดูงาน
กำหนดการรับสมัคร


:
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-


ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย นิ้ว จำนวน รูป
-


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับ
-


สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับ
-


สมัครด้วยตัวเองได้ที่ :
สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


อาคาร


ชั้น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หรือ ส่งใบสมัครมาที่-


- E-mail : kaew19669@gmail.com


โทรสาร 0-2720-4525, 0-2321-4444


-รุ่น 2 วันที่ 23,24,30,31 พ.ค.และ6,7,13,14,20,21,27,28 มิ.ย.52 และ11,12,18,19,25,26 ก.ค.และ1 ส.ค.52, วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.http://space.kbu.ac.th/loan/Download/Bou25_1_51NEC2551.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2488 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys