Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์OTOPและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 


ตามแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ที่เป็นการ


พยายามทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค การ


สร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสาร การส่งมอบคุณค่า การ


ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ


ลูกค้าอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม หากธุรกิจใดไม่มี


ความรู้ทางด้านการตลาดอย่างเพียงพอและไม่มีการ


วางแผนการตลาดที่ดีแล้ว ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจ


และแข่งขันกับคู่แข่งที่มีอยู่มากมายในตลาดได้ กลยุทธ์


การตลาดที่ดีจำเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อให้


ทราบทิศทางในการดำเนินธุรกิจในอนาคต แผนการ


ตลาด จะกำหนดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมใน


การสร้างโอกาสให้กับสินค้าหรือบริการ ไปสู่มือผู้บริโภค


หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตามความต้องการ


ดังนั้น โครงการการวางแผนการตลาดสำหรับ


ผลิตภัณฑ์OTOPและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตระหนักถึง


ความสำคัญของการให้ความรู้ทางด้านการตลาดและ


เสนอแนวทางการวางแผนการตลาด เพื่อเป็นการพัฒนา


ศักยภาพของผู้ประกอบการ เสริมสร้างความรู้ทางด้าน


การวางแผนการตลาด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป


ประยุกต์ใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างมี


ประสิทธิภาพ
วันเสาร์ ที่


16 พฤษภาคม 2552
08.30 - 09.00ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน09.00 - 12.00 “
และการวิเคราะห์


12.00 - 13.00


SWOT”พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 “


ผลิตภัณฑ์17 พฤษภาคม 2552
08.30 - 09.00


09.00 - 12.00 การตั้งราคา การจัดจำหน่ายและ


"การส่งเสริมการตลาด
 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 -16.00 แผนปฏิบัติการและการควบคุม การกำหนดงบประมาณ 16.00-16.30  พิธีมอบประกาศนียบัตรวันอาทิตย์ ที่


กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ด้าน

 ส่วนประกอบของแผนการตลาด

ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2552, 08.30-16.30 น.http://www.bus.ubu.ac.th/docs/2009/03/mkt_plan52.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3892 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys