Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม
 
หลักการและเหตุผล

ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม มิใช่แค่การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามแผนอบรม และส่งมอบบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วคืนกลับสู่องค์กรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้ เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้  ผู้บริหารงานอบรม ควรจะทำให้ผู้บริหาร เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ซึ่งเราควรจะประเมินผล และวัดค่าของการฝึกอบรมให้กับองค์กรได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นว่า การฝึกอบรมไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลือง แต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรได้ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าใจระบบการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม รวมทั้งถ้าจะให้เห็นผลสัมฤทธิ์จริงๆ จะต้องสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงิน ในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ


ประเด็นการสัมมนา

• เป้าหมายของการอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
• การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Values เป็นต้น  
• เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
• รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม 
• การกำหนดเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)
• การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล
• การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน และแบบทดสอบ
• การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่า (ROI)
WORKSHOP : ฝึกทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายและการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ Productivity และ Satisfaction
• การรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
• ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม
• กรณีศึกษา


ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
 Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER
 ประธานชมรมพัฒนาบุคลากรเชียงใหม่ (2010)
 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (2002-2009)
 ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ Sales Consultant, 
Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
 กรรมการที่ปรึกษาด้านพัฒนาบุคลากร ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่
 ที่ปรึกษาอาวุโส ชมรมการพัฒนาบุคลากรเชียงใหม่ (HRD CM CLUB)
 ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมเชียงใหม่ (THA in Chiangmai)
 ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีต ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand) 
        ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
        ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
        ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
        Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel BangkokArize Hotel สุขุมวิท 26 (BTS พร้อมพงษ์)

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3,800 บาท Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมก่อน ราคาพิเศษท่านละ 3,400 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th/public training

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

สอบถามและสำรองที่นั่งติดต่อ : ฝ่ายอบรม   Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
Fax. 0-29030080 # 9330 หรือ 
E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com 
www.ptstraining.in.th

ผู้เข้าชม : 1902 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys