Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“การบริหารและการบริการ สำหรับธุรกิจค้าปลีกชุมชน"
 


อาชีพที่อาจเรียกได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน


ที่นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกร คืออาชีพค้าขาย


เบ็ดเตล็ด แต่เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตอย่าง


รวดเร็ว ทำให้ร้านค้าปลีกโดยเฉพาะร้านค้าปลีกแบบ


ดั้งเดิมหรือโชห่วยได้รับผลกระทบจากการขยายตัว


ดังกล่าว บางรายสามารถที่จะปรับตัวได้อาจเนื่องจาก


ประสบการณ์การประกอบธุรกิจและประกอบกับมี


ลูกหลานที่มีความรู้สูงทำให้สามารถนำความรู้มาแก้ไข


ปรับปรุง และปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ แต่


อีกจำนวนมากได้ประสบกับปัญหาการขาดทุนและล้ม


หายตายจากไป เนื่องจากการบริหาร เทคนิค กลยุทธ์ที่


เคยใช้ได้ดีในอดีตบางส่วนไม่สามารถนำมาใช้หรือใช้ได้


น้อยในปัจจุบัน


ดังนั้น โครงการอบรมการบริหารและการบริการ


สำหรับธุรกิจค้าปลีกชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของ


การให้ความรู้แก่ชุมชนที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับ


การบริหารและการบริการ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์เพื่อ


พัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจและเพื่อขีด


ความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดใน


สถานการณ์การแข่งขันการค้าปลีกที่รุนแรง

วันเสาร์ ที่


พฤษภาคม 2552
08.30 - 09.00ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน
09.00 - 12.00 “


และการจัดการเชิงกลยุทธ์12.00 - 13.00


การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 “การวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การวางกลยุทธ์ราคา
วันอาทิตย์ ที่


พฤษภาคม 2552
08.30 - 09.00


ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน
09.00 - 12.00 “


การบริหารจัดการโลจิสติกส์
"การออกแบบและวางแผนผังร้านค้า12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00-16.00 น. การตกแต่งหน้าร้านปละการบริการ


16.00-16.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร


ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2552, 09.00-16.00 น.http://www.bus.ubu.ac.th/docs/2009/03/retail_52.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2422 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys