Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ASP.NET Web Development with Visual Studio 2017
 
จำนวนชั่วโมง : 18 ชั่วโมง
ราคา : 11,900 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวม VAT)
*เปิดอบรม เมื่อมีผู้สมัครตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป

1.ผู้อบรมมีความรู้พื้นฐานของ HTML, XHTML
2.มีประสบการณ์ในการพัฒนา Visual Basic .NET หรือ Visual C# .NET มาบ้าง


1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft ASP.NET Web Applications ด้วย Microsoft Visual Studio 2010
        - แนะนำเกี่ยวกับ .NET Framework
        - แนะนำเกี่ยวกับ ASP.NET
        - Overview of the Lab Application

2.การสร้างและพัฒนา Web Applications โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010 โดยใช้ Visual Basic.NET หรือ C#
        - การเลือกใช้ภาษาในการพัฒนา
        - แนะนำเกี่ยวกับ Visual Studio 2010
        - เริ่มต้นสร้าง Web Application แรกกัน
    
3.การสร้าง Microsoft ASP.NET Web Form
        - การสร้าง Web Forms
        - การใส่/กำหนดค่า Server Controls ให้กับ Web Form
    
4.การกำหนดการทำงาน เพิ่มความสามารถให้  Microsoft ASP.NET Web Form
        - การทำงานกับ Code-Behind Files
        - การควบคุม Server Control Events
        - การสร้าง Classes และ Components โดยใช้ Microsoft Visual Studio 2010
        - การดักจับ Events
    
5.การสร้าง Master Pages และ User Controls
        - การสร้าง Master Pages
        - การเพิ่ม User Controls ไปยัง ASP.NET Web Form
    
6.การตรวจสอบข้อมูล (Validating User Input)
        - แนะนำการ Validate ข้อมูลของ User Input
        - ASP.NET Validation Controls
        - การตรวจสอบข้อมูลให้กับ Web Forms
    
7.การแก้ปัญหา Microsoft ASP.NET Web Applications
        - Debugging in ASP.NET
        - Tracing in ASP.NET
    
8.การบริหารจัดการข้อมูล ให้กับ Microsoft ASP.NET 4.0 Web Application
        - Overview of ADO.NET
        - Connecting to a Database
        - Managing Data
    
9.การบริหารจัดการ Data Access Tasks โดยใช้ LINQ
        - Overview of LINQ
        - Managing XML Data by Using LINQ to XML
        - Managing SQL Data by Using LINQ to SQL and LINQ to Entities
    
10.การบริหารจัดการ  โดยใช้ Microsoft ASP.NET Dynamic Data
        - Overview of ASP.NET Dynamic Data
        - Applying ASP.NET Dynamic Data
        - Customizing ASP.NET Dynamic Data Applications
    
11.การสร้าง Microsoft ASP.NET Ajax-enabled Web Forms Application
        - แนะนำ Ajax
        - การพัฒนา ASP.NET Ajax Application โดยใช้ความสามารถของ Ajax ใน ASP.NET
        - การใช้ Ajax Control Toolkit
    
12.การใช้ Microsoft Windows Communication Foundation Services
        - ภาพรวมของ Windows Communication Foundation Services
        - การเรียกใช้ Windows Communication Foundation Services
        - การทำงานกับ WCF Data Services
    
13.การจัดการ State ใน ASP.NET Web Applications เพื่อให้สามารถนำค่าไปใช้ได้ในที่ต่าง ๆ
        - State Management
        - ASP.NET Profiles
        - ASP.NET Caching
    
14.การกำหนดค่า และการติดตั้ง Microsoft ASP.NET Web Application
        - การตั้งค่า ASP.NET Web Application
        - การติดตั้ง (Deploying ASP.NET Web Application)
    
15.การรักษาความปลอดภัย ใน Microsoft ASP.NET Web Application
        - ภาพรวมของ Web Application Security
        - Authentication และ Authorization
    
16.Case Study และ 9Expert Framework


ทีมผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง


ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันพุธ - ศุกร์ที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561, 9:00-16:00น.

11900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/aspnet-web-development-with-visual-studio-training-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 3134 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys