Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“SMEs Roadmap : ผ่าเส้นทางเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสหรือความเสี่ยงซัพพลายเชนไทย?”
 
ตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เสริมทักษะ แนวคิด มุมมองรอบด้านทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดตลาด AEC
2  เพื่อสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ AEC เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
3  เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาขีดสมรรถนะทั้งทักษะด้านบริหารจัดการและทักษะด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ 
4  เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปและ สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ (Roadmap) ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม สัมมนา: ผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 100 คน
 


หัวข้ออบรม สัมมนา: สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMEs Roadmap : ผ่าเส้นทางเศรษฐกิจอาเซียนโอกาสหรือความเสี่ยงซัพพลายเชนไทย?”

 วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา กล่าวเปิด โดย นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๐๙๐๐.-๑๐.๓๐ น. การบรรยายหัวข้อ “โอกาสหรือความเสี่ยงจากเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนต่อซัพพลายเชนไทย” โดย ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายดำเนินธุรกิจในไทยและประเทศอาเซียนเชิงเปรียบเทียบ”
โดย ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. การบรรยายหัวข้อ “วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการ; SWOT Analysis & TOWS Matrix)” โดย ดร. พีรญา เล็กกัมพร
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. Roadmap workshop: “การจัดทำแผนกลยุทธ์เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ AEC”  โดย ทีมคณาจารย์การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อ "ประสบการณ์ตรงจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเขมร ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย”โดย นายจุมพล คุณากร ที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศและการวางแผนกลยุทธ์ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. "การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อแข่งขันในตลาด AEC สำหรับโรงงาน OEMsไทย” โดย ดร. จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อ “วิธีการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมพร้อมการทำ Roadmap workshop AEC” โดย ทีมคณาจารย์การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ พิธีปิดการสัมมนา โดย  ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
-  ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม  ผู้อำนวยการศูนย์ AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- วิทยากรจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- คุณจุมพล คุณากร ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ
- ดร. จินต์จุฑา อิสริยภัทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ทีมงานสอนการจัดทำ Roadmap สำหรับผู้ประกอบการ SMEs  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

ระหว่างวันศุกร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่-2 กุมภาพันธ์ 2556 , เวลา 09.00-16.00 น.http://

จัดสัมมนา โดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายประสานงานโครงการ คุณธนุตร์ 081-456-6007 หรือ คุณธันยพร 081-450-4666 โทรสาร 0 2-277-1434 Email: AEC.entrep@gmail.com 
ผู้เข้าชม : 1381 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys