Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Steel Construction Against Extreme Events
 


8.30-9.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
9.00- 10.30 น. โอกาสและทางเลือกของอาคาร ในประเทศไทยกับการป้องกันภัย     
                                              แผ่นดินไหว
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. การออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว
12.00 - 1300 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรับมือภัยพิบัติจากน้ำ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. เทคโนโลยีการรับมือภัยพิบัติจากน้ำ โดยใช้โครงสร้างเหล็ก


รศ.ดร. อมร พิมานมาศ 
ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี 
ผศ.พลวิท บัวศรี 

ห้อง MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

, 8.30-16.00 น.http://sscc.isit.or.th/LinkClick.aspx?fileticket=yfpyp8Xkcl0%3d&tabid=172&mid=832

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 1144 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys