Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 

        
            ลูกค้าสัมพันธ์
            : 02-7846666
        

        
             
            : 038-215033-44 
        

        
            โทรสาร
            : 02-7846699
        

        
             
            : 038-743464 
        

        
            อีเมล์
            : marketing@tgi.or.th
        

        
            เว็บไซต์
            : www.tgi.or.th
        

    
 
 
        
            สถาบันไทย - เยอรมัน
        

        
            700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57 
            ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
        

        
            
        
    
เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
 

หัวหน้างานถือว่าเป็นผู้นำระดับหนึ่งในองค์กร ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายจากระดับบริหารไปสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจะต้องอาศัยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงานให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนสุดความสามารถ รวมทั้งระหว่างการปฏิบัติงานนั้น ผู้นำหรือหัวหน้างานก็จะต้องมีเทคนิคในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานหรือแนวทางที่วางไว้ ซึ่งบางโอกาสอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามักจะเป็นปัญหาใหญ่ของหัวหน้างาน หากหัวหน้างานไม่มีความสามารถในเรื่องที่กล่าวมานั้นจะทำให้ผลงานขององค์กรและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติ งานลดหย่อนลง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการเป็นหัวหน้างานที่ดีและมีความสามารถ ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา :
• ทราบถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของหัวหน้างาน
• ทราบถึงความสำคัญของความเป็นหัวหน้างาน รวมทั้งเพิ่มทักษะและแนวคิดในการเป็นผู้นำที่ดี

ลักษณะการสัมมนา :
การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเสริมทักษะภาวะผู้นำ


คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา :
ผู้บริหารระดับกลาง  ผู้จัดการ  หรือหัวหน้างาน• บทบาทและความสำคัญของหัวหน้างาน 
 • หัวหน้างานแบบต่าง ๆ
 • เทคนิคการสั่งการและการจูงใจคน 
 • การบริหารทีมงาน
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 • การลดความขัดแย้ง
 • การวางแผนงานสู่ความสำเร็จที่ดีติดต่อ
    


             


    

พฤหัสที่ 9 เมษายน 2552, 08.30-16.00น.

2000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.tgi.or.th/course/index.php?option=seminar&task=detail&tr_id=138Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 6093 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys