Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เตรียมพร้อมสู่ AEC กับกลยุทธ์กฎหมายแรงงานสำหรับ HR
 
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา

• เข้าใจประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลกระทบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• พัฒนาทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับผู้บริหารสายงานหลัก
• เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผลในบทบาทของที่ปรึกษาภายในองค์กรแก่ผู้บริหารสายงานหลัก
• สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การร่วมกันระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารสายงานหลัก


หัวข้อการสัมมนา

• บริบทการเปลี่ยนแปลงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีส่วน “ดี” หรือ “เสีย” ต่อแรงงานไทย
• บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในฐานะหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กฎหมายแรงงานที่ควรรู้สาหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล
• ประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
• การขอใบอนุญาตทางาน “คนต่างด้าวระดับฝีมือ / ชานาญการ”
• ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
• ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอใบอนุญาตทางานของคนต่างด้าว
• บทบาทที่ปรึกษาภายในองค์กรในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานแก่ผู้บริหารสายงานหลัก
• แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล


พีรวุฒิ ศิริศักดิ์

• Human Resources Manager, DHL Distribution (Thailand)
• ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงานสัมพันธ์
จากองค์กรไทยและองค์กรข้ามชาติกว่า 20 ปี


โรงแรมอมารีเอเทรียม

วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2555, 09.00-16.00 น.

5000 บาท สมัคร 5 ท่าน จ่าย เพียง 4 ท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.thailandhracademy.com

Thailand HR Academy

Thailand HR Academy

02-694-1603, 085-660-8981
jarinya@thailandhracademy.com
ผู้เข้าชม : 1486 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys