Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะนักฝึกอบรมมืออาชีพ Module 1
 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดทำขึ้นมา มีความจำเป็นอย่างแท้จริงหรือไม่  หรือฝึกอบรมแล้วจะได้อะไรกลับมาหรือคุ้มค่าต่อเวลาและงบประมาณที่เสียไปหรือไม่  หากผู้รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมยังทักษะขาดการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและขาดความเข้าใจในองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในงานฝึกอบรม ก็เท่ากับทำให้องค์การได้เสียโอกาสและเสียงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไปอย่างไร้ประโยชน์ และที่สำคัญไม่สามารถหาวิธีการที่ชัดเจน เพื่อสรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมนำเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม และท้ายที่ก็นำไปสู่การขาดการยอมรับจากทั้งฝ่ายบริหารและบุคลากรทั้งองค์การในที่สุด

1.เรื่องสำคัญที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมต้องรู้ก่อน
-การปรับกระบวนทัศน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
       -การปรับใช้จิตวิทยากรการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในงานฝึกอบรม
       -การเลือกใช้กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
  2. การสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
                 -  กระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
                 -  การรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น
                 - การประเมินลำดับความสำคัญ
                 - การกำหนดความจำเป็น
                 - เทคนิคการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม ด้วย Competency Based Development
3. การวางแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
                 -  การวางแผนฝึกอบรมหลักสูตรภายใน (In-House Training)
                 -  การวางแผนฝึกอบรมหลักสูตรภายนอก (Public Training)
                  - การวางแผนพัฒนาด้วยเครื่องมือพัฒนาอื่น (Non-Training)


นันภพ ทองนุ่น
Training and Development Manager @ IMPACT Muang Thong Thani
 

โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555, 09.00-16.00 น.

5500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.thailandhracademy.com

Thailand HR Academy

Thailand HR Academy

02-694-1603, 085-660-8981
jarinya@thailandhracademy.com
ผู้เข้าชม : 862 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys