Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เตรียมก้าวเข้าสู่ AEC 2558
 
หลักการและเหตุผล          
 
ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นเสาเศรษฐกิจที่มีผลกระทบหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ AEC จึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันไม่ใช่แต่ภายในประเทศแต่แข่งขันในอาเซียน ดังนั้นการเตรียมพร้อมที่ดีขององค์กร วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและการเพิ่มขีดความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุด
 
วัตถุประสงค์
 
-เพื่อเป็นการให้ความรู้ของ  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้แก่ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
-เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนัก และเตรียมตัวเข้าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
หัวข้อการบรรยาย             
 
1.  ความเข้าใจ AEC และผลกระทบทางบวกและลบต่อภาคอุตสาหกรรม
 
2.  การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรเพื่อเตรียมเข้าสู่ AEC
 
3.  ระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ AEC

 ดร.ทอง พุทธลอด

ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555, 13.00-16.30 น.http://

บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด

Admin

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 
 บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีีไฮเทคอยุธยา จำกัด 
โทรศัพท์ 035-350137-8 
โทรสาร 035-350136,035729062
ผู้เข้าชม : 1515 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys