Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
 
"การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงาน ของนักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่ง"นักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อ"จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กรได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของงานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะพร้อมและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อจะเป็นแนวทางให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด


หัวข้อการสัมมนา  (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
- ความจำเป็นของแผนกลยุทธ์
- ปิรามิดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ
- กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์
- การกำหนด Vision, Mission, Core value
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- ทำความรู้จักกับ Value Chain
- SWOT Analysis
- ระดับและรูปแบบของกลยุทธ์
- กลยุทธ์การจัดซื้อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร
- แผนที่กลยุทธ์การจัดซื้อ (Purchasing Strategy Map)
- Balance Score Card เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ
- ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานจัดซื้อ (Purchasing KPIs)
- การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan)
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ

อ. ธีรทูล แก้วเครือคำ
C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA
คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560, จำนวน 1 วัน (9:00 น. – 16:00 น.)

3,900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.onestep2016.com/seminar-details.php?id=88

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท วันสเต็ป เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

โทร: 062-951-2245, 092-464-9598 
E-Mail : contact@onestep2016.com
หรือเว็บไซต์ www.onestep2016.com
ผู้เข้าชม : 2158 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys