Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรเทคนิคการประเมินผลงาน การแจ้งผลการประเมิน และการให้คำปรึกษาคนิค
 
หลักการและเหตุผล

        การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  เป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการบริหารผลงานขององค์กร เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พนักงานปฏิบัติภารกิจบรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานผลงานที่กำหนด อันจะทำให้หน่วยงานดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรในที่สุด  นอกจากนั้นยังช่วยในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นระบบและมีเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานและความสามารถของพนักงาน  และใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนจูงใจ และยังเป็นแนวทางในการวางแผนอาชีพและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วย
ดังนั้น ไม่ว่าองค์กรจะใช้เครื่องมือใดในการบริหารผลงาน  จะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กร จะกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรม  หรือประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยดุลยพินิจของหัวหน้างาน ก็ล้วนต้องทำความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดที่ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุผลและไม่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรม
1.ได้ทราบแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารผลงาน 
2.ได้เข้าใจทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลฯ รวมถึงแนวทางการนำผลการประเมินฯไปใช้ในทางปฏิบัติ• ให้เข้าใจแนวคิด  หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการบริหารผลงาน 
• รู้จักเครื่องมือ ขั้นตอน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
• มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบฯที่ใช้ให้ดีขึ้น รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้


        

• แนวคิด หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• การกำหนด KPI และ การวางแผนปฏิบัติงาน 
• การติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 
• การประเมินผลและแจ้งผลการปฏิบัติงาน 
• การนำผลปฏิบัติงานไปจ่ายผลตอบแทน 
• ปัญหาและสาเหตุ KPI ไม่บรรลุเป้าหมาย
• ความสำคัญและประโยชน์ของติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 
• เครื่องมือการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
• ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
• เทคนิคการสื่อสารเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 
• เทคนิคการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละประเภท 
o ลูกน้องที่ผลงานไม่ตรงตามเป้าหมาย/แผนงาน 
o ลูกน้องที่ผลงานตรงตามเป้าหมาย/แผนงาน 
o ลูกน้องที่ผลงานสูงกว่าเป้าหมาย/แผนงาน 
• ข้อพึงระวังในการติดตามผลปฏิบัติงานและการให้ Feedback 


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาPalazzo Bangkok Hotel Rachada (MRT ห้วยขวาง)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 560, 09.00-16.00 น.

3,800 บาท Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมก่อน ราคาพิเศษท่านละ 3,400 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ติดต่อจัดอบรมภายในองค์กรที่คุณอารยา 086-8929330
ผู้เข้าชม : 1214 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys