Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 
   สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน   ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง  มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพตัวเอง แข่งขันกับคนอื่น ทันสถานการณ์
    การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีหลักการในการปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อการบริหารงานและการวางแผนงานในเวลาเดียวกันได้ด้วย1. การพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงานเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติของมืออาชีพที่แท้จริง...Real PRO
หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จไร้ขีดจำกัด
หลักเบื้องต้นของการทำงานเชิงรุก   “ริเริ่ม” มิใช่ “รอรับ”  
ความแตกต่างของการทำงานเชิงรุก –เชิงรับ
ทักษะและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเชิงรุก

2. พฤติกรรมการทำงานอย่างรับผิดชอบ มุ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สร้างรูปแบบการคิดเพื่อทำงานเชิงรุกด้วยการพัฒนา AQ
พฤติกรรมอย่างไรถึงเรียกว่าทำอย่างรับผิดชอบ
“ที่ทำอยู่นี้...ดีพอแล้วหรือ”  คำถามน่าคิดเพื่อพัฒนา “บ้านของเรา”

3. การทำงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การใช้เวลาเพื่อทำงานให้ได้ผล
เทคนิคลดความผิดพลาดในการทำงาน
เทคนิคการทำงานเชิงรุกในการจัดการปัญหา

4. หลักการทำงานร่วมกับทีมงาน  อย่างทีมที่แท้จริง TEAM  WORKING
หลักการทำงานร่วมกันอย่างถูกต้องและเป็นสุข  
ปัจจัยสำคัญและการแสดงบทบาทของคนในทีม
การสร้างการยอมรับและความร่วมมือในการสื่อสาร-ประสานงาน
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร-ประสานงาน
สร้างทีมงานให้แข็งแกร่งด้วยการทำงานเชิงรุก


อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา 

โรงแรม my hotel CMYK

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4751

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598
E-mail : info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 3058 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys