Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
งานสัมมนา Software Park Annual Conference 2012 ภายใต้หัวข้อ IT Professional towards AEC 2015
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Software Park Annual Conference 2012 ภายใต้หัวข้อ IT Professional towards AEC 2015 
(ฟรีสัมมนา) 
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2555 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ชองประเทศ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
 ในปีนี้ ซอฟต์แวร์พาร์คจะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านซอฟต์แวร์ประจำปี Software Park Annual Conference 2012 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme)  : IT Professional towards AEC 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ทั้งในเชิงเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยี และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community – AEC 2015 ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังจะเกิดขึ้น 
กิจกรรมภายในงาน
• การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ – เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรไอที อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การจัดนิทรรศการ – ส่วนการจัดนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
• บูธแสดงสินค้า และบริการขององค์กร หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน อาทิ บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำ ภาคการศึกษา บริษัทฝึกอบรมด้านไอที บริษัทที่ปรึกษาไอที และการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทจัดหางาน ร้านหนังสือ และสื่อด้านไอที
• บูธประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์พาร์ค และเครือข่ายพันธมิตร TSPA
• หอเกียรติยศ Software Park Thailand’s Hall of Fame 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงาน และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมและประเทศ
• กิจกรรม IT Professional Search โดยมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่ร่วมงานจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เชิงธุรกิจ 

ประโยชน์ของผู้ร่วมงานที่จะได้รับ
• ได้รับความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านไอที การดำเนินงานและการทำธุรกิจ ทั้งในแง่เทคโนโลยีใหม่ๆ  และโอกาสทางการตลาด
• ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพด้านไอที   สายงานด้านไอที (IT Career Path)  และวุฒิบัตรด้านไอที (IT Certification) ที่จะนำไปสู่การยอมรับในระดับสากล
• ได้ทราบถึงแนวโน้ม / ความต้องการบุคลากรด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมฯ
• สร้างความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยระบบ / โมเดลคุณภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  และการปรับองค์กรให้ทันต่อกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2555 (ฟรีสัมมนา)

วันที่                  7 กันยายน 2555 (08.30-17.00)
สถานที่             เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

วันที่                  8 กันยายน 2555 (08.30-16.30)
สถานที่             ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดเพิ่ม:
โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 1420-5 , โทรสาร  02-583-2884    
http://www.swpark.or.th/annualconference2012/index.html


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Software Park Annual Conference 2012 ภายใต้หัวข้อ IT Professional towards AEC 2015 
(ฟรีสัมมนา) 
ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2555 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ชองประเทศ โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง
 ในปีนี้ ซอฟต์แวร์พาร์คจะจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านซอฟต์แวร์ประจำปี Software Park Annual Conference 2012 ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme)  : IT Professional towards AEC 2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ทั้งในเชิงเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยี และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community – AEC 2015 ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังจะเกิดขึ้น 
กิจกรรมภายในงาน
• การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ – เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรไอที อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ทั้งในด้านการพัฒนาธุรกิจ การสร้างโอกาสทางการตลาด รวมทั้งการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การจัดนิทรรศการ – ส่วนการจัดนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
• บูธแสดงสินค้า และบริการขององค์กร หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน อาทิ บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีชั้นนำ ภาคการศึกษา บริษัทฝึกอบรมด้านไอที บริษัทที่ปรึกษาไอที และการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทจัดหางาน ร้านหนังสือ และสื่อด้านไอที
• บูธประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์พาร์ค และเครือข่ายพันธมิตร TSPA
• หอเกียรติยศ Software Park Thailand’s Hall of Fame 2012 เพื่อเผยแพร่ผลงาน และแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมและประเทศ
• กิจกรรม IT Professional Search โดยมีบริษัทซอฟต์แวร์ที่ร่วมงานจะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เชิงธุรกิจ 

ประโยชน์ของผู้ร่วมงานที่จะได้รับ
• ได้รับความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านไอที การดำเนินงานและการทำธุรกิจ ทั้งในแง่เทคโนโลยีใหม่ๆ  และโอกาสทางการตลาด
• ได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพด้านไอที   สายงานด้านไอที (IT Career Path)  และวุฒิบัตรด้านไอที (IT Certification) ที่จะนำไปสู่การยอมรับในระดับสากล
• ได้ทราบถึงแนวโน้ม / ความต้องการบุคลากรด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมฯ
• สร้างความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งในด้านการปรับปรุงกระบวนการภายใน โดยระบบ / โมเดลคุณภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  และการปรับองค์กรให้ทันต่อกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2555 (ฟรีสัมมนา)

วันที่                  7 กันยายน 2555 (08.30-17.00)
สถานที่             เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

วันที่                  8 กันยายน 2555 (08.30-16.30)
สถานที่             ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดเพิ่ม:
โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 1420-5 , โทรสาร  02-583-2884    
http://www.swpark.or.th/annualconference2012/index.html


พบกับกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ IT และผู้รู้ในเรื่อง AEC อาทิเช่น ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์, อ.ปริญญา หอมเอนก พร้อมกับการรวมตัวของบุคคลสำคัญในวงการซอฟต์แวร์ไทยมากกมายที่นี่งานเดียว!!!!

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว( 7 ก.ย.55) และ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค แจ้

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 และ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555, 09.00-17.00http://www.swpark.or.th/annualconference2012/index.html

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค)โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 1420-5 , โทรสาร  02-583-2884    
http://www.swpark.or.th/annualconference2012/index.html
ผู้เข้าชม : 1141 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys