Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการสอบสวนลงโทษ และเอกสารในการแจ้งเตือน
 
     ปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งในงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การรักษาระเบียบวินัยใน การทำงาน ซึ่งมีผลไปถึงการลงโทษทางวินัยที่มีทั้งการปฏิบัติถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเท่าที่พบส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากต่อองค์กร กรณีเกิดการฟ้องร้อง ซึ่งหากมีการฟ้องร้องเป็นคดีความก็จะเสียทั้งชื่อเสียง และค่าใช้จ่ายที่มากกว่าที่ควรจ่ายอีกทั้งยังเป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจของ พนักงานและบางครั้งภาพลักษณ์ที่ออกมาอาจทำให้พนักงานเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร โดยไม่จำเป็น    จึงถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมาย คุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะได้สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น ยุติธรรมและ ไม่ขัดต่อกฎหมาย 

     โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสอบสวนความผิดทางวินัย เพราะต้องเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญ และ จำเป็นที่บรรดาผู้เป็นหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารงานวินัย ผู้บริหารงานฝ่ายธุรการ-บุคคล ผู้บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารฝ่ายการพนักงาน แม้กระทั่งผู้บริหารงานฝ่ายกฎหมาย ของแต่ละสถานประกอบการ ควรที่จะมาทำความเข้าใจในเทคนิคการสอบสวนความผิดทางวินัย 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และเกิดทักษะในการสอบสวน และเข้าใจถึงมาตรการลงโทษทางวินัย แก่พนักงานที่กระทำความผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหารงานวินัย ผู้บริหารงานฝ่ายธุรการ-บุคคล ผู้บริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารฝ่ายการพนักงาน


      ความหมายของการสอบสวน
      เทคนิคการเตรียมการสอบสวน
      เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งก่อนไปสอบสวน และระหว่างการสอบสวน 
      ประเภทของพยาน
      ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวน
      การจัดทำรายงานการสอบสวน
      แบบฟอร์มรายงานผลการสอบสวน
      ขั้นตอนการใช้มาตรการในการลงโทษ
      หลักเกณฑ์การออกหนังสือเตือน
      ลักษณะคำเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และวิธีแจ้งคำเตือน
      การเลิกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
      การลดหย่อนโทษ และเหตุแห่งการลดหย่อนโทษ
      ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย


วิทยากรด้าน HR ( ประสบการณ์โดยตรง 20 ปี )

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4739

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทร. 0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
E-mail : info@trainingbymotiva.com
Line : @trainingbymotiva   
ผู้เข้าชม : 2626 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys