Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)
 
     “ การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน ”  หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ  กล่าวเช่น ในเรื่องการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา  การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ   แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ  และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน  หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล   ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น  ศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองาน ต่อลูกค้าและคู่ค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น  ด้วยหลักจิตวิทยาและศิลปะการพูดที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้


วัตุถุประสงค์การเรียนรู้
1)  เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน
2)  เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน
3)  เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
4)  เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสาร อย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ
5)  สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่

O หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเพิ่มพูน
        - ทักษะด้านการบริหารคน 
        - ทักษะการนำเสนองาน
        - ทักษะในการเจรจาต่อรอง 
        - ทักษะด้านการพูด สื่อสาร

หลักสูตรนี้เหมาะกับ : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

ครึ่งวันเช้า
จิตวิทยาในการจูงใจ 
O แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
O การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง(Analysis Audiences’ types) 
O การสร้างความน่าเชื่อถือ: เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
O เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้วน้าว และชักจูง (NLP Techniques)
   - ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
   - ผู้ใต้บังคับบัญชา
   - ลูกค้า
O จิตวิทยาการนำเสนองาน

ครึ่งวันบ่าย
วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
O หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
O วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
O ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
O วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
O สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน


ครึ่งวันเช้า
     ดร. ปรัชญา ปิยะมโนธรรม  : อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

ครึ่งวันบ่าย
     รศ. สุขุม นวลสกุล  : อาจารย์และวิทยากรนักพูดมืออาชีพ

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป พระราม 9 ( โรงแรมเรดิสันเดิม ใต้ทางด่วนพระราม 9)

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 (9.00 - 16.00 น.), ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

4,800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/course-outline.php?item=382

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

Tel : 0-2957-5581, 0-2559-2146-7 
Fax : 0-2559-2148, E-mail : info@sbdc.co.th
http://www.sbdc.co.th/ : www.facebook.com/strategiccenter
ผู้เข้าชม : 1247 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys