Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การสัมมนา เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ พร้อม...หรือยัง? (สาขาวิชาชีพบริการการท่องเท
 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดชุดการสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangement : MRA) ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาล  วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม บริการบัญชี การสำรวจ และสาขาบริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 


การสัมมนานี้จะเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากข้อตกลงยอมรับร่วม(MRA) และตลาดแรงงานวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะนำไปสู่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมต่อไป สำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ “เปิดโอกาสสู่อาเซียน : ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพบริการการท่องเที่ยว) 13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร


13.15 – 13.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา                    


                         โดย รศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน


                         รองผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “เจาะลึกรายละเอียดข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สาขาวิชาบริการการท่องเที่ยว


                         โอกาส ความท้าทายและแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมสู่ตลาดแรงงานอาเซียน    


                         โดย ผู้แทนจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (รอยืนยัน)


                         ผู้แทนจากสมาคมโรงแรมไทย (รอยืนยัน)


                         ผู้แทนจากสมาคมมัคคุเทศก์ (รอยืนยัน)


                         ตัวแทนผู้ประกอบการนำเที่ยว (รอยืนยัน)               


                         ดำเนินการอภิปรายโดย นายวิมล ปั้นคง


                         หัวหน้าส่วนงานวิจัย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา


                         อภิปรายและตอบข้อซักถาม


หมายเหตุ * วิทยากรในการสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ณ ห้อง Gallery ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2555, เวลา 13.00 - 16.30 น.http://www.itd.or.th/calendar?task=individual_registration&event_id=85

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

Admin

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) 
ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +66 (0) 2216 1894-7
โทรสาร: +66 (0) 2216 1898-9
อีเมล์: info@itd.or.th
ผู้เข้าชม : 1558 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys