Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการและพัฒนาคลังสินค้า' อย่างมีประสิทธิภาพ (Managing & Improving Warehouse) รุ่นที่ 7
 
คลังสินค้าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งในทุกๆ ภาคส่วนของ Supply Chain 
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพราะเป็นที่เก็บสินค้าทุกอย่าง ทุกประเภท 
ตั้งแต่สินค้าต้นแบบ สินค้าวัตถุดิบ สินค้าชิ้นส่วนประกอบ สินค้าที่กำลังผลิต 
สินค้าที่ผลิตเสร็จเรียบร้อย สินค้าพร้อมส่ง และสินค้าพร้อมขาย เป็นต้น 

การบริหารจัดการและพัฒนาคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทีมงานทุกคนใน Supply Chain
จะต้องจัดให้มีและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีระเบียบ แบบแผนมาตรฐานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับทางกฏหมาย 
และมาตรฐานสากลที่นานาชาติกำลังใช้อยู่ 
เพื่อรองรับความต้องการปัจจุบันและในอนาคต สนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วน
ใน Supply Chain ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์ • การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยปูพื้นฐานของการทำงานคลังสินค้าในภาพองค์รวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนใน Supply Chain หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น เจ้าของกิจการ ผู้ใช้บริการคลังสินค้า (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) และเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานคลังสินค้าให้ทันสมัยแบบ Smart Warehouse เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบสากลที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบขององค์กรได้อย่างแท้จริง

• หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :: ผู้บริหารซัพพลายเชน ผู้จัดการจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการคลังสินค้า เจ้าหน้าที่สโตร์ รวมทั้งผู้จัดการส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการลดต้นทุน ที่ต้องการศึกษาวิธีการบริหารคลังสินค้า เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบและประเมินความสามารถในเรื่องเดียวกันของซัพพลายเออร์ที่กำลังตัดสินใจที่ซื้อ ว่ามีการทำงานบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับซัพพลายเออร์รายอื่น 
เนื้อหา
• ความสำคัญของคลังสินค้าในการสนับสนุนการทำงานและลดต้นทุนในระบบ Supply Chain

• ลักษณะและประเภทของคลังสินค้าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจต่างๆ

• บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ “ผู้จัดการ/หัวหน้าคลังสินค้า” ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

• การบริหาร จัดการคลังสินค้าแบบทันสมัยและอย่างปลอดภัย (Smart & Safety Warehouse Management)

• วิธีเลือกใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานคลังสินค้าอย่างคุ้มค่า

• ข้อคิดในการสร้าง หรือ ซื้อบริการคลังสินค้า (Make or Buy Decision)

• Green Logistics เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างไร

• กรณีศึกษา (Case Study) ในการควบคุมงานคลังสินค้า

• กิจกรรมกลุ่ม (Group Exercise) ช่วยกันทำแบบฝึกหัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร

อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร
การศึกษา

• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาภาษาเยอรมัน) :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• Diploma in the International Purchasing and Supply ในระดับ Foundation and Professional :: สถาบัน The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ/จัดจ้าง, ซัพพลายเชน, การจัดเก็บพัสดุ และอื่นๆ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชาการจัดซื้อจัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• วิทยากรหลักสูตร International Purchasing & Supply Chain Management ของ UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC)
buy ativan without prescription
• อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
• อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยากรสถาบันฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน และการจัดเก็บพัสดุ
Healthprose pharmacy
http://buyambienonlineeasy.com/
ประสบการณ์ทำงาน

บริหารและดูแลงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 - 2554) ในตำแหน่ง...

• Procurement Manager
• Procurement Executive
• East RtP Operational Exellence
• Contracts & Procurement Operation Lead
• Standardization Manager, Supply Chain Manager
• Inventory & Vendor Management
• Procurement Analyst
• Procurement and Business Analyst
• Senior Stock Analyst and Buyer
ประสบการณ์การบรรยาย

• การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (Contract Management in Purchasing)
• การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อองค์กร (Corporate Purchasing)
• ความรู้เบื้องต้นในงานจัดซื้อเพื่อก้าวสู่การเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ (Fundamentals of Purchasing)
• การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความได้เปรียบ (Sustainable Advantages by effective purchasing professional) 
• เพิ่มพลังกลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (Effective Negotiation in Purchasing)
• กลยุทธการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ (Procurement Targeting Strategy)
• การบริหารความเสี่ยงของงานจัดซื้อในซัพพลายเชน (Supply Risk Management in Supply Chain)
• เทคนิคการเปิดประมูลประกวดราคาให้ประสบความสำเร็จ (Successful Tendering Techniques)
• การจัดซื้อแบบอิเล็คทรอนิคส์ (E-Procurement)
ผลงาน

กิจกรรมทางสังคม :: (MCIPS, C.P.S.)

• ที่ปรึกษาในเรื่องการบริหารงานจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน – Jes Company (Interior – Sign work – CCTV)
• ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย 
• ผู้บริหารและดูแลงานกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างในเครือของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ตั้งแต่ปี 2536 - 2555) ในตำแหน่ง Procurement Manager, Procurement Executive, Contracts & Procurement Operation Lead, Standardization Manager, Supply Chain Manager, Inventory & Vendor Management, Procurement and Business Analyst, Senior Stock Analyst and Buyer
• อดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมและสัมมนา สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
• วิทยากรหลักสูตร Certified Professional in Supply Management (CPSM) วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบันของ Institute for Supply Management (ISM) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• วิทยากรโครงการเผยแพร่วิชา การจัดซื้อ/จัดจ้าง และซัพพลายเชนนานาชาติ - MLS (Modular Learning System) ของ International Trade Centre (ITC) ในเครือของ UNCTAD และ WTO
• อาจารย์พิเศษวิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร

ในส่วนของงานจัดซื้อนั้น ในอดีตเราอาจจะมองภาพหรือโฟกัสเพียงแค่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กร หลายหน่วยงานต่างก็เพิ่มรูปแบบของการทำงานให้กับหน่วยงานนี้มากขึ้นกว่าเดิม บางแห่งปรับเปลี่ยนและเพิ่มสายการทำงานให้ครอบคลุมมากขึ้นเป็น Supply Chain ที่ดูและกระบวนการจัดหาและจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบเพื่อการผลิตต่างๆ อย่างเป็นระบบ เมื่อมีการปรับเพิ่มบทบาทของงานจัดซื้อให้คลอบคลุมกว่าเดิม บุคคลากรของหน่วยงานก็ย่อมจำเป็นต้องมีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

และหากพูดถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานด้านจัดซื้อและ Supply Chain ของเมืองไทย หลายท่านคงคุ้นกับชื่อของอาจารย์ภิญโญ ธันวารชร เป็นอย่างดี นั่นก็เพราะอาจารย์เป็นผู้ที่คร่ำหวอดกับวงการนี้มาอย่างยาวนาน ทั้งในส่วนของการทำงานให้กับบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยในทุกส่วนงานของการจัดซื้อและ Supply Chain บวกกับการเป็นอดีตประธานฝ่ายฝึกอบรมให้กับสมาคมบริหารงานจัดซื้อฯ อีกด้วย ทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นสิ่งการันตีได้ว่า... 

“หากคุณต้องการเรียนรู้ให้ถึงแก่นของงานจัดซื้อและ Supply Chain อย่างแท้จริงแล้ว อ.ภิญโญจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดคนนั้นให้กับคุณ”


โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok) :: 5 Star Hotel

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560, 9.00 - 16.00 น.

สมาชิก 4,500 บาท ลูกค้าทั่วไป 4,800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.people-synergy.co.th/uploads/system/coures/file/People%20Synergy_Brochure_2017_Mar_PC-011-07_2P_20170919_v.1.pdf

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

***ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072,081-848-8760 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/public/ 
ผู้เข้าชม : 801 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys