Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ธุรกิจบริการของไทยภายใต้ AEC : โอกาสและความท้าทาย
 
ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า สินค้าและบริการ การลงทุน รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ อย่างเสรี จะมีตลาดการค้าใหญ่ขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับโครงสร้างทางธุรกิจของประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจขนาดย่อม ซึ่งมีอยู่กว่าร้อยละ 98 ของธุรกิจในประเทศ หรือประมาณ 2.8 ล้านราย และเป็นธุรกิจภาคบริการ ถึง 9.78 แสนราย ซึ่งธุรกิจบริการมีศักยภาพ และมีโอกาสในการขยายตัวสูง เนื่องจากธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความได้เปรียบด้านทักษะฝีมือ และกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน การเผชิญกับตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีการแข่งขันสูงขึ้น อาจเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการไทยสามารถผลักดันธุรกิจบริการให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้สูงเพียงใด 

ดังนั้น สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ จึงกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจบริการของไทยภายใต้ AEC : โอกาสและความท้าทาย” ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ถึงโอกาสและความท้าทาย รวมถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการของไทย

จัดโดย: สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก

รับจำนวน 100 ท่าน
กรุณาส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โทร. 02-5120093 ต่อ 604
E-mail: niramonp@ditp.go.th

หมายเหตุ: วัน เวลา สถานที่ หัวข้อการบรรยาย และวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555, 09.00 – 12.30 น.http://application.ditp.go.th/training_institute/project_detail.html?course_id=4652

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Admin

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โทร. 02-5120093 ต่อ 604
E-mail: niramonp@ditp.go.th


ผู้เข้าชม : 1288 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys