Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรม หลักสูตรพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล Franchise Go Inter
 
วัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ เพิ่มพูนศํกยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบธุีรกิจแฟรนไชส์ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม ข้อตกลงทางการค้า ประชาคมอาเซียน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในระดับสากล
กิจกรรมหลักของ โครงการ
การเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมธุรกิจสู่สากลคุณสมบัติผู้เข้า ร่วมโคร่งการ
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีความสนใจเข้ารับการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครง


พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล Franchise Go Interห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อังคาร 12 มิ.ย. 2555 , 09.00 - 16.30.นhttp://dbdapp.dbdmart.com/index.php/course/mainAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1437 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys