Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ยกระดับมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
 
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตคนไทยทั้งสิ้น ไม่วาจะเป็นที่อยู่อาศัยหรืออาคารสำนักงานตางๆ ทั้งนี้อุตสาหกรรมด้านนี้ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและแช่แข็ง จึงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากมีแนวโน้มเจริญเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พัฒนาบุคลากรและช่างฝืมือให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีความรู้, และความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสามารถยืน
อยู่ได้อย่างแข็งแรง และเป็นการรองรับการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)

กำหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก”

วันที่ กิจกรรม/หลักสูตร วิทยากร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.
- พิธีเปิดการอบรม/พื้นฐานหน่วย (ทฤษฎี)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
09.00 – 12.15 น.- พื้นฐานวัฎจักรการทำความเย็น (ทฤษฎี)
13.15 – 16.30 น.- อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ประกอบ (ทฤษฎี) 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.
- แผนภูมิมอลเลียร (ทฤษฎี)
- (สภาวะการทำงานมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (ภาคทฤษฎี)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.
- (สภาวะการทำงานมาตรฐานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (ภาคทฤษฎี) 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.- (การคำนวณภาระความร้อนของการปรับอากาศ(ภาคทฤษฎี) 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.
- ระบบไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องปรับอากาศ (ภาคทฤษฎี) 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.
- ระบบไฟฟ้าสำหรับงานเครื่องปรับอากาศ (ภาคปฏิบัติ) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
09.00 – 12.15 น.- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ภาคทฤษฎี)
13.15 – 16.30 น.- การออกแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ภาคทฤษฎี) 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
09.00 – 16.30 น.
- ตรวจสอบสภาวะมาตรฐานการเดินเครื่องปรับอากาศ
(Cheek Sheet) (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
09.00 – 16.30 น.
- การล้างและซอมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(Cheek Sheet) (ภาคปฏิบัติ) 

วันที่ 5 มิถุนายน 2555
09.00 – 16.30 น.
- การล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครืองปรับอากาศ
(Cheek Sheet) (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 6 มิถุนายน 2555
09.00 – 16.30 น. - งานบานแฟลร์ท่อทองแดง (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 7 มิถุนายน 2555
09.00 – 16.30 น.
- งานบานแฟลร์ท่อทองแดง (ภาคปฏิบัติ) 

วันที่ 8 มิถุนายน 2555
09.00 – 16.30 น.
- งานบานแฟลร์ท่อทองแดง (ภาคปฏิบัติ) 

วันที่ 9 มิถุนายน 2555
09.00 – 16.30 น.
- ระบบการจัดการร้านและบริการเครื่องปรับอากาศ
(ภาคทฤษฎี)/ พิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบใบประกาศ

จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็น

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง (มาบตาพุด)

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 - วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555, 9.00 น. - 16.30 น.http://ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ติดต่อ : นายอัครวัฒน์ ศุภเลิศวรานนท์
โทรศัพท์ : 038-784655
Email : a.akkhrawat@hotmail.com
Website : http://ipc9.dip.go.th/
ผู้เข้าชม : 1720 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys