Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Systems Thinking and Decision Making
การคิดเป็นระบบและการตัดสินใจ
 
การคิดเชิงระบบให้ประโยชน์มหาศาล ช่วยให้สามารถคาดการณ์ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุดเพื่อการมุ่งเน้นพลังงานและทรัพยากรของเราทุกสิ่งทุกอย่าง (และทุกคน) ในโลกนี้ ล้วนเชื่อมโยงกันในเครือข่ายของระบบที่ซับซ้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)ในห้แนวทางใหม่หมดในการมองที่ช่วยทำให้เข้าใจโครงสร้างที่ซับซ้อนของเหตุและผลในโลก เป็นแนวทางที่ทำให้คิดได้ว่า สิ่งต่าง ๆ ผู้คน และเหตุการณ์ต่าง ๆ เชื่อมโยงต่อกันและกันอย่างไรสำหรับองค์กรต่าง ๆ การคิดเชิงระบบให้ประโยชน์มหาศาล ช่วยให้สามารถคาดการณ์ถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของเราโดยไม่ได้ตั้งใจ และค้นหาจุดที่ส่งผลสูงสุดเพื่อการมุ่งเน้นพลังงานและทรัพยากรของเรา เปิดเผยถึงสาเหตุรากฐานที่ขับดันพฤติกรรมของเราเอง และคนอื่น  และทำให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น จากมุมมองเชิงกลยุทธ์  การคิดเชิงระบบช่วยให้เราเข้าใจความเป็นจริงในปัจจุบัน เพื่อจะได้ออกแบบกลยุทธ์ที่ชาญลาดได้มากขึ้นในการสร้างสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ (อนาคตอันปรารถนา) 
วัตถุประสงค์

 
1.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน


2.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและการหาทางเลือกต่าง ๆ


3.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การจัดระเบียบข้อมูล และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล อันจะนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความยุ่งยากต่าง ๆ ได้


4.เพื่อสนับสนุนให้มีการหาหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน จนสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด   
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
 
นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา
 

 

• ระบบคืออะไร


• การคิดเชิงระบบคืออะไร


• การคิดเชิงระบบ กับ องค์กรแห่งการเรียนรู้


• โครงสร้างเชิงระบบ


     o กราฟพฤติกรรมตลอดช่วงเวลา (Behavior over Time : BOT)


     o แผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagrams : CLD)


• ต้นแบบระบบ (Systems Archetype)


• กรณีศึกษา – ระบบเชิงธุรกิจที่ซับซ้อน


• พลวัตระบบ (System Dynamics) 
 
รูปแบบการอบรม


 
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ และกิจกรรม Workshop

ดร.วิทยา สุหฤทดำรง

- ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ)

 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์ แก้วทอง)

 - ผู้แปลหนังสือ การคิดเชิงระบบ (Systems Thinki


 
ประวัติด้านการศึกษา

 
•       Ph.D in Industrial Engineering, Wichita State University , Wichita , Kansas , USA.


•       M.S. in Engineering Management Sciences,   Wichita State University , Wichita,   Kansas , USA.


•       วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง    (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา


 
•        อาจารย์  ระดับ  7 ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


•        กรรมการ  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์


•        ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรม (Industrial Park Manager) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 


•        ที่ปรึกษาสมาคมบริหารงานจัดซื้อแห่งประเทศไทย


•        ผู้เชี่ยวชาญโครงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการโซ่อุปทานเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม กระทรวง

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555,
ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

4,800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.sbdc.co.th/course-outline.php?item=336&sec=couStrategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ติดต่อ : คุณชญานิน (แนน)
โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 15,16
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.th
ผู้เข้าชม : 1085 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys