Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมผู้สนใจทั่วไปเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
 

การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและให้ยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และ
การวางแผนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน รวมทั้งต้องมีความสามารถในการะดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจอย่างเพียงพอด้วย ทั้งนี้ยังไม่นับรวมความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวการณ์ตลาดและสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
                อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการวิจัยและพัฒนาขึ้นนำออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในอดีตได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการให้สามารถประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีแล้วจำนวนหนึ่ง 
                ในปี 2552 อวท. ได้ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ได้ร่วมมือกันในการสร้างผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีขึ้น โดยขั้นแรกจะทำการคัดเลือกผู้สนใจทั่วไปทั้งที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล ที่มีความคิด(idea)ทางเทคโนโลยีและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ชัดเจน เพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneur Development Program:TDP) เพื่อวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ในด้านการวิจัย/พัฒนาและนำไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่ายในภาพกว้าง โดยผู้เข้ารับการอบรมที่พบว่าโครงการมีความเป็นไปได้ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และในด้านการออกจำหน่ายในตลาด จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเป็นระบบที่ครบถ้วนให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป      
 
วัตถุประสงค์
1 เพื่อสรรหาผู้สนใจประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ และสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจเทคโนโลยีต่อไป
2 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในด้านการวิจัย/พัฒนาและการดำเนินธุรกิจในโครงการของตน   
3 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆที่ครบถ้วน เพื่อให้สามารเริ่มต้นประกอบธุรกิจและบริหารกิจการได้ด้วยตนเองในอนาคต


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1 ผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไปมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีทันที
2 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 3 ปี  กรณีเป็นนิติบุคคลมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นรายโครงการที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างสูง
3 ต้องมีแนวคิดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดทั่วไปและสามารถนำไป พัฒนาเพื่อ      ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีได้จริง 


 เกณฑ์การคัดเลือก
                  การคัดเลือกอาจสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่มเติมภายหลังได้รับเอกสารการสมัครแล้ว และจะใช้เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
                  4.1 แนวคิดที่มีมูลค่าเพิ่มที่ชัดเจน
                  4.2 ความเป็นไปได้ในการวิจัยหรือพัฒนา
                  4.3 ความพร้อมและระยะเวลาในการเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ


การประกาศผลการคัดเลือก
                  จะทำการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยช่องทางต่อไปนี้
                  5.1 แจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบโดยตรงทางโทรศัพท์ และ อิเล็กทรอนิกส์เมล์
                  5.2 ประกาศผ่าน www.sciencepark.or.th


ระยะเวลาการอบรมและคณะวิทยากร
                  ระยะเวลาการอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดย
                  1. การอบรมในชั้นเรียน จะจัดให้มีในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2552 จำนวนรวมทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง โดใช้สถานที่ห้อง 101A สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี ตรงข้างโรงพยาบาลรามาธิบดี ติดกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
                  2. การฝึกปฏิบัติ (workshop) จะทำการนัดหมายเพิ่มเติมจากวิทยากร รวมทั้งการสอนแบบ on-line โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 100 ชั่วโมง
                  3. การศึกษาดูงานภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ จะนัดหมายภายหลัง
                  สำหรับคณะวิทยากร บางส่วนเป็นคณาจารย์จากสถาบันที่มื่ชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องการรับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
                  ท่านสามารถสมัครได้ในหลายช่องทาง
1.        ถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ส่งทางโทรสาร หมายเลข 0 2564 7201 ถึงหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และระบุใช้สมัครการอบรม และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับสาย เพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อกรอกใบสมัคร โดยท่านไม่ต้องส่งใบสมัครมาอีก
2.        ท่านสามารถ download ใบสมัครได้จาก www.sciencepark.or.th และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาทางโทรสาร หรือ ทางอีเมล์ tspi-training@tmc.nstda.or.th
3.        สอบถามรายละเอียด ข้อสงสัย ข้อขัดข้อง ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2564 7200 ต่อ 5340 โทรสาร 0 2564 7201
4.        สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
                                              ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
                                              131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1
                                              อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
                                              ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง
                                              อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี
                                              12120การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
                  ขั้นตอนที่ 1 การอบรมและดูงานในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
                  1) การอบรมในชั้นเรียนใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง
                       โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่างๆได้แก่ ด้านแนวคิด (idea grooming) ด้านทรัพยากรที่ต้องการในเบื้องต้น การกำหนดวัตถุประสงค์ของตนเองต่อการฝึกอบรม  ด้านการวิจัย/พัฒนาและการออกแบบกระบวนการ ด้านการตลาด การวิจัยตลาดอย่างง่าย การกำหนด STPของโครงการ SWOT กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรของโครงการ ด้านการวางแผนการผลิต การประเมินเพื่อหาจำนวนเงินทุนที่ต้องการ ประมาณการรายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์ทางการเงินอย่างง่าย ด้านภาษีอากร การวางแผนภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากกลไกของรัฐที่มีอยู่  ด้านกลไกและทรัพยากรในการสนับสนุนให้โครงการสามารถบรรลุเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับอนาคต นอกจากนี้ยังจัดให้มี Lunch Talk โดยจะมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ หรือมีประสบการณ์ในความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจในอดีตมาพบปะและเล่าสู่กันฟัง เป็นระยะด้วย
                  2) ฝึกปฏิบัติ/Workshop         
                      การฝึกปฏิบัติ จะดำเนินการเป็นระยะๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาการอบรม โดยอาจใช้รูปแบบ การมอบหมายให้ทำเองเป็นการบ้าน หรือการสอนแบบ on-line หรือในชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับโครงการของแต่ละท่านและวิทยากรผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจนัดปรึกษาหารือในภายหลัง
                  3) การศึกษาดูงาน
                       ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าศึกษาดูงานภายในประเทศจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือตามความต้องการซึ่งจะตกลงกันในภายหลัง
                      สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การร่วมออกงานแสดงสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะตกลงกันในภายหลังเช่นกัน


                  ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกเพื่อเข้ารับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นผู้ประกอบการ
                  ผู้ที่จบการอบรม จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะดำเนินการภายหลังจบการอบรมในชั้นเรียนแล้ว
 

ห้องฝึกอบรม 101 A สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี กทม.

วันที่ 18 เมษายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2552,http://www.tmc.nstda.or.th/htmlweb/file/TDP.docAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1839 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys