Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ
 
ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและการจ้างงานด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากล โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศาษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โครงการต่อเนื่อง  2555    ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านมาตรฐานระบบการจัดการของสากลที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานสากล ได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ ครั้งที่  2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่  3  เมษายน  2555  ห้องพิมาย  ชั้น 2  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น.  (เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)   เพื่อเป็นการอบรมภาพรวม และความรู้ความตระหนักด้านมาตรฐานการจัดการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ (รายละเอียดโครงการฯ, ใบสมัครสัมมนาและกำหนดการสัมมนา, โปรแกรมการสัมมนาและอบรม 5  ภูมิภาค ,แผนที่โรงแรม ดังไฟล์แนบ)(ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมอบรมก่อนในลำดับแรก)รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมในวันที่ 25 - 27 เมษายน  2555  (รุ่นอื่นๆรายละเอียดตามโปรแกรมการสัมมนาและอบรมโครงการ สศอ. 5  ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร) (จำนวนวันอบรม 3 วัน)  (ได้รับใบรับรองจากทางสถาบันฯ)  

   

หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รบกวนส่งแบบตอบรับสัมมนากลับมายังสถาบันฯ  และท่านสามารถรับใบสมัครฝึกอบรมและกำหนดการฝึกอบรม ได้ที่หน้างานสัมมนาประชาสัมพันธ์ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาพร   (supaporn@masci.or.th) , คุณจรัสศรี (jaratsri@masci.or.th)โทรศัพท์ (02) 6171727 ต่อ 801,802,803 โทรสาร (02) 6171703ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการสัมมนาประชาสัมพันธ์ และเข้ารับการฝึกอบรม ISO 9001,ISO 14001, ISO 50001,ISO 31000,ISO 26000 &BCM

ห้องพิมาย ชั้น 2 โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555, 08.30 - 13.30http://www.masci.or.th/download/tsd20120305/confirm.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1551 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys