Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สมรรถนะและความผูกพันของทรัพยากรบุคคล ที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร
 
สัมมนาเิชิงวิชาการ ที่จะทำให้- คุณเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และแนวความคิดในการเพิ่มผลผลิต ผ่านการสร้างให้พนักงาน มีสมรรถนะ (Competence)  มีความผูกพันในงานและองค์การ (Engagement)

- ได้รู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ขวัญและกำลังใจของพนักงาน ผ่านการสร้าง Competence และ Engagement

- ได้รู้วิธีที่ทำให้พนักงานทุ่มเททำงานเพื่อองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งได้ที่

คุณสุวิมล โทร 08-7079-5597

คุณพัทธนันท์ โทร 08-7922-9941


กำหนดการ 

08:30 – 09:00 น.      ลงทะเบียน ณ ห้อง ... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


09:00 – 10:30 น.      วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Productivity through People; Competence and Engagement”


ความหมายของความผูกพัน (Engagement)

ความผูกพันกับการเพิ่มผลผลิต

ประเภทของความผูกพัน (ความผูกพันในงาน  และ ความผูกพันในองค์กร)

10:30 – 10:45 น.      รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม


10:45 – 12:30 น.      วิทยากรบรรยายต่อ


ความสัมพันธ์ระหว่าง Work และ Organization Engagement ที่มีผลต่อพนักงาน และ Performance ขององค์กร

จุดสำคัญที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับงานและองค์กร

การยกระดับความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

12:30 – 12:45 น.      ตอบข้อซักถาม

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร วิชชาวุธ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 10 มีนาคม 2555, 09.00 - 12.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1700 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys