Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
งานสัมมนา "รู้ทันภัยธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ"
 
ที่มาและความสำคัญของงานสัมมนาปัจจุบันสังคมโลกได้ประสบกับวิกฤติการณ์ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คน ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในวงกว้าง กล่าวคือกระทบต่อ ความมั่นคงและความปลอดภัยต่อจิตใจและทรัพย์สินอย่างรุนแรง ทั้งนี้ทฤษฎีต่างๆ การพยากรณ์ คำทำนาย ที่ถูกกล่าวอ้างถึงนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ หรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบนโลกนั้น ส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้น การเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการ ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจให้เอื้อต่อธรรมชาติมากขึ้นอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้ ดำรงไว้ซึ่งความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติที่จะส่ง ผลกระทบต่อธุรกิจ จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “รู้ทันภัยธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ” โดยการระดม ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักธุรกิจ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันเสนอความคิดเห็น วิธีการบริหาร จัดการ การวางแผนกลยุทธ์ และแนวทางป้องกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการและธุรกิจ มิให้ภัยธรรมชาติสร้าง ความเสียหายเกินกว่าที่จะแก้ไขภายหลังงานสัมมนานี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่1 ไขความลับของประเทศไทยและทั่วโลก ว่าจะต้องเผชิญภัยธรรมชาติอย่างไรบ้างสำหรับปี 2012 และในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว2 วิเคราะห์ว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การดำเนินธุรกิจ ความเป็นอยู่ และอื่นๆ หากเกิดภัยธรรมชาติตามที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวมา3 การพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค หรือวิธีการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเภท และการฟื้นฟูธุรกิจหลังจากได้รับภัยธรรมชาติ รวมถึงแนวทางในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติจากแหล่งต่างๆโดยจะเป็นการสัมมนาในลักษณะที่วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์พูดถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นสลับกับวิธีการเตรียมตัวรับมือโดยวิทยากรด้านการเศรษฐกิจและการบริหารธุรกิจกำหนดการ


12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าห้องสุธรรมอารีกุล 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนารับประทานอาหารว่างก่อนรับฟังการสัมมนา13.00 – 13.15 น. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา

โดย นายณภัทร ชินมงคลกุล 

ประธานพิธีการ13.15 – 13.30 น.กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ13.30 – 15.30 น. “รู้ทันภัยธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ”เปิดประเด็นวิทยาศาสตร์ “ร่วมกันไขความลับ พร้อมค้นหาแนวทางในการพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ”

โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ 

ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ “ประเมิณผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การดำเนินธุรกิจ ความเป็นอยู่ หากเกิดภัยธรรมชาติในอนาคต”

โดย  คุณกรณ์ จาติกวณิช 

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ร่วมฟังแนวคิดผู้ประกอบการ “มองหามุมมองในการพิจารณาถึง โอกาส/อุปสรรค หรือแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น”
 
โดย คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล 

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)ดำเนินรายการโดย คุณดาริน คล่องอักขระ 

บรรณาธิการข่าวยุทธศาสตร์ และผู้ประกาศข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS15.30 – 15.45 น. ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนา15.45 – 16.00 น. กล่าวปิดการสัมมนา


โดย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าที่ 
http://www.2012thaicrisisseminar.com/register_web.php

หรือส่งรายละเอียด (ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทรศัพท์) มาที่่อีเมล์ 
2012thaicrisisseminar@gmail.comหรือส่ง sms รายละเอียด (ชื่อ,นามสกุล) มาที่่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้085-950-6033

085-950-6733หรือแจ้งรายละเอียด (ชื่อ,นามสกุล,เบอร์โทรศํพท์ติดต่อกลับ) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังนี้085-950-6033

085-950-6733


งานสัมมนารู้ทันภัยธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ นั้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ภัยธรรมชาติ ผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การดำเนินธุรกิจ ความเป็นอยู่ โอกาส/อุปสรรค หรือวิธีการดำเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเภท โดยจะมีวิทยากรและพิธีกรผู้ดำเนินรายการดังนี้คุณกรณ์ จาติกวณิช

รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

คุณดาริน คล่องอักขระ (พิธีกรผู้ดำเนินรายการ)


ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555, 13.00 - 16.00http://Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1514 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys