Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ฟรี!!
 

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4/2552 ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เม.ย. 2552 อบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด


โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิด  อบรมฟรี เริ่มรับสมัคร


หลักการและเหตุผล  
        ในอดีตที่ผ่านมา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ในขณะที่ ผู้ที่มีการศึกษาไม่สูงนักมักประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมักจะมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการและพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่ และในยุคที่ใช้ เทคโนโลยีเป็นตัวนำ กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs ไทยจึงต้องมุ่งสนับสนุนผู้ที่มีการศึกษาดี มีความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการ สร้างธุรกิจใหม่ ๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้ สามารถเติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลำดับซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
       กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”(New Entrepreneurs Creation) หรือโครงการ NEC เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลข้างต้น โดยนำประสบการณ์ จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ มาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุน “ผู้ประกอบใหม่” ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้าง รายได้แก่ประเทศต่อไป 
       วิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2543 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ เศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ วิสาหกิจต่าง ๆ ต้องชะลอ หยุดหรือปิดกิจการ เป็นจำนวนมากบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งผุ้สำเร็จการศึกษาใหม่ ต้องถูกออกจากงานหรือเสียโอกาส ในการทำงาน ประเทศขาดรายได้จากภาษีอากรที่จะนำมาพัฒนาประเทศ เนื่องจากประชาชนและวิสาหกิจส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องทางธุรกิจ และอาชีพอิสระต่าง ๆ อีกมาก  สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจสมัยใหม 
       รัฐมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium - sized Enterprises : SMEs) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศในระยะยาว   ด้วยการสร้างผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการใหม่ ๆ และช่วยเหลือ SMEs ในระยะเริ่มก่อตั้งกิจการให้อยู่รอดอันจะทำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และฐานภาษีที่กว้างขึ้น สร้างรายได้ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป 
       รัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นแกนกลางดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำประสบการความชำนาญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมด้านการตลาด การเงิน การลงทุนร่วมทุน และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีการศึกษา และมีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความรู้ความสามารถ ให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ สามารถก่อตั้งธุรกิจได้สำเร็จ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ  " เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : New Entrepreneurs Creation (NEC) " 
 
 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่  ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้าง ที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ 
2. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งการจ้างงาน 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ" ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงาน และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต 
4. เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด 
  และรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้ 
 
ระยะเวลารับสมัครและฝึกอบรม
รุ่นที่ 2
 รับสมัคร 15 ธ.ค.2551 - 30 ม.ค.2552
 ฝึกอบรม 7 ก.พ.2552 - 26 เม.ย.2552
 
รุ่นที่ 3      
 รับสมัคร 2 ก.พ.2552  -  6 มี.ค.2552
 ฝึกอบรม 14 มี.ค.2552  -   7 มิ.ย.2552


รุ่นที่ 4       
 รับสมัคร 9 มี.ค.2552 -   3 เม.ย.2552
 ฝึกอบรม 18 เม.ย.2552 -   5 ก.ค.2552


รุ่นที่ 5       
 รับสมัคร 16 เม.ย.2552 - 1 พ.ค.2552
 ฝึกอบรม 16 พ.ค.2552  - 26 ก.ค.2552


รุ่นที่ 6         
 รับสมัคร 4 พ.ค.2552 - 29 พ.ค.2552
 ฝึกอบรม 6 มิ.ย.2552  - 15 ส.ค.2552


 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมความรู้ทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ เรียนทำแผนธุรกิจ  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) จัดอบรม รับสมัคร บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจ เรียนทำแผนธุรกิจ เรียนฟรี หลักสูตรฝึกอบรม 20 วัน (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) เวลา 9.00-16.30 น. เรียนจบมีประกาศนียบัตรมอบให้จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


คุณสมบัตรของผู้สมัคร
1.จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
2.เป็นผู้ประกอบการแล้วไม่เกิน2 ปี
3.เป็นทายาทธุรกิจ


เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาวุฒิการศึกษา
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่าย 1นิ้ว 2 ใบ


สมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ห้อง423 หรือส่งFaxใบสมัครมาที่ เบอร์  02-5643012 หรือส่งใบสมัครทาง  email  ที่ nec@engr.tu.ac.th
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.necthai.net หรือwww.nec.engr.tu.ac.th 
ใน website สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 084-0139910,02-5643002-9ต่อ3171 หรือสายตรง 02-5643012หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องวางเงิน “ประกันคุณภาพตนเอง” จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการประกันว่าท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรและ สถาบันฯ จะคืนเงินค่าประกันดังกล่าวเมื่อท่านจบหลักสูตรแล้ว จำนวน 2,500บาท

18 เม.ย.2552 - 5 ก.ค.2552,http://www.nec.engr.tu.ac.th/Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2505 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys