Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ททท.จัดสัมมนา “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง”30-31 มีนาคม 2552
 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จัดสัมมนา “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง” ขึ้นในวันที่ 30-31 มีนาคม 2552 ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร และวันที่ 2-3 เมษายน 2552 ณ ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยเห็นความสำคัญของตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักที่มีคุณภาพ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรระดับบริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในเรื่องนโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินการส่งเสริมการตลาด สถานการณ์และแนวโน้มทางการท่องเที่ยว ความต้องการและพฤติกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยว สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง และกรณีศึกษาความสำเร็จในการทำการตลาดคุณภาพนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินการทางการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ตรงตามแนวโน้มความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ประเทศไทย รักษาฐานตลาดและขยายฐานตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดการท่องเที่ยวโลก
 


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2552 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.tourismthailand.org และกรุณาแฟกซ์ใบสมัครพร้อมสำเนาการโอนเงินลงทะเบียนมาที่ 02 250 5694 หรือสมัครได้ที่ งานฝึกอบรม กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชั้น 4 ททท.รูปแบบการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา และถาม – ตอบ หัวข้อสัมมนาได้แก่
1. รู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง 
2. สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดตะวันออกกลาง
3. นโยบาย กลยุทธ์การส่งเสริมตลาดตะวันออกกลาง
4. การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง
5. E-Marketing สำหรับตลาดตะวันออกกลาง
6. เจาะตลาดใหม่นักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง
7. ปัจจัยสู่ความสำเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวตะวันออกกลาง
 


กำหนดการสัมมนา
“การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง” 
วันที่  30-31  มีนาคม  2552   
ณ  ห้องซาลอน บี  โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด  กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------

วันที่  30  มีนาคม 2552

08.30 - 09.00 น.       ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.       กล่าวรายงานโดย นายอักกพล พฤกษะวัน
         รองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยว ททท.
กล่าวเปิดการสัมมนาโดย นางพรศิริ มโนหาญ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
09.15 - 09.30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
09.30 - 11.00 น.      การบรรยาย เรื่อง “รู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง”
         โดย Mr. Zeid Malhas Marketing Manager TAT, Dubai office
11.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดตะวันออกกลาง”
         โดย ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง ททท.  
12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.       การบรรยาย เรื่อง “สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดตะวันออกกลาง”
         โดย  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.
14.00 - 14.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.30 น.   การเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง”
         โดย  - ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน ดูไบ
                  - ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
     สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
 - ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินรายการโดย   นางศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
- รอบที่ 1 ประเด็น : สภาพตลาด แนวโน้ม และแผนการดำเนินงานส่งเสริมการตลาด
- รอบที่ 2 ประเด็น : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการตลาด 

วันที่  31  มีนาคม 2552

08.30 -  09.00 น.      ลงทะเบียน
09.00 -  10.15 น.    การบรรยาย เรื่อง “E-Marketing สำหรับตลาดตะวันออกกลาง” 
         โดย   ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท.               
10.15 - 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.30 น.       การเสวนา เรื่อง “เจาะตลาดใหม่นักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง”
         โดย   -  นางสุนันทา วุฒิสกุล  ผู้อำนวยการ Thai Orchid Tour Tehran และ GSA Iran Air 
            ประจำประเทศไทย
          -  ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว  จากบริษัท Unique Choice
ดำเนินการเสวนาโดย  ผศ. ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต                                   
               และดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
         ประเด็น :  การเลือกกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว  การดำเนินการตลาดเพื่อเจาะตลาดใหม่        
12.30 - 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 -16.00 น.       การเสวนา เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวตะวันออกกลาง”
         โดย  -  นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร  : - ผู้แทนการท่องเที่ยว การค้าและวัฒนธรรม 
                         สาธาณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
                      - นายกสมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยและมุสลิม
                 -  นายชลาดล อุสมาน  CBS Travel Asia Co.,Ltd. และ President Hotel Club                    
                 -  นายรัฐศรัณย์ พัฒนาพรรณ์  : - Asst Director of Sales,Pattaya City Hotel และ 
                                   - ที่ปรึกษาด้านการตลาด (India & Middle East Market)Thai Alangkarn Theater Pattaya  Dinner Cruise Cho Phraya Princess Bangkok               
 ดำเนินการเสวนาโดย   นายจารุบุณณ์  ปาณานนท์  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย
ประเด็น :  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอทางการตลาด
          
16.00 – 16.30 น.      รับประทานอาหารว่าง  ปิดการสัมมนา


 


 


กำหนดการสัมมนา
“การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง” 
วันที่   2 – 3  เมษายน  2552   
ณ ห้องจองคำ  โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------

วันที่  2  เมษายน  2552

08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.    กล่าวรายงานโดย  นางศศิอาภา สุคนธรัตน์  
   ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.
กล่าวเปิดการสัมมนาโดย นายอักกพล พฤกษะวัน
รองผู้ว่าการด้านสินค้าการท่องเที่ยว ททท.
09.15 - 09.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
09.30 - 11.00 น.    การบรรยาย เรื่อง “รู้จักและเข้าใจนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง”
      โดย Mr. Zeid Malhas Marketing Manager TAT, Dubai office
11.00 – 12.00 น.   การบรรยาย เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดตะวันออกกลาง”
      โดย  ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง ททท.  
12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.    การบรรยาย เรื่อง “สินค้าการท่องเที่ยวสำหรับตลาดตะวันออกกลาง”
      โดย  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.
14.00 - 14.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.15 – 16.30 น.   การเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง”
         โดย  - ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน ดูไบ
                 - ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
                                              - ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  ดำเนินรายการโดย  นางศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
                   - รอบที่ 1 ประเด็น : สภาพตลาด แนวโน้ม และแผนการดำเนินงานส่งเสริมการตลาด
                   - รอบที่ 2 ประเด็น : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอการตลาด 


วันที่  3 เมษายน 2552

08.30 -  09.00 น.      ลงทะเบียน
09.00 -  10.15 น.    การบรรยาย เรื่อง “E-Marketing สำหรับตลาดตะวันออกกลาง” 
         โดย   ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท.               
10.15 - 10.30 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30 - 12.30 น.       การเสวนา เรื่อง “เจาะตลาดใหม่นักท่องเที่ยวคุณภาพตะวันออกกลาง”
         โดย   -  นางสุนันทา วุฒิสกุล  ผู้อำนวยการ Thai Orchid Tour Tehran และ GSA Iran Air ประจำประเทศไทย
                                              -  ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว  จากบริษัท Unique Choice
         ประเด็น :  การเลือกกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว  การดำเนินการตลาดเพื่อเจาะตลาดใหม่        
12.30 - 13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 16.00 น.       การเสวนา เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวตะวันออกกลาง”
         โดย  -  นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร  : - ผู้แทนการท่องเที่ยว การค้าและวัฒนธรรม  สาธาณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย
                - นายกสมาคมนักธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยและมุสลิม
                -  นายชลาดล อุสมาน  CBS Travel Asia Co.,Ltd. และ President Hotel Club                    
                 -  นายรัฐศรัณย์ พัฒนาพรรณ์  : - Asst Director of Sales,Pattaya City Hotel และ 
                 - ที่ปรึกษาด้านการตลาด (India & Middle East Market)
           Thai Alangkarn Theater Pattaya  Dinner Cruise Cho Phraya Princess Bangkok                
ดำเนินการเสวนาโดย   นายจารุบุณณ์  ปาณานนท์  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประเด็น :  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอทางการตลาด
          
16.00 – 16.30 น.      รับประทานอาหารว่าง  ปิดการสัมมนา
 โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก ททท. ได้แก่ ผู้อำนวยการภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ททท. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานดูไบ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด และวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร:ผู้แทนการท่องเที่ยว การค้าและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยวด้านนันทนาการ เป็นต้นห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล กทม., ห้องจองคำ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

วันที่ 30-31 มีนาคม 2552, วันที่ 2-3 เมษายน 2552, 08.30-16.30 น.

600 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการสัมมนา (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://webboard.tourthai.com/index.php?topic=12823.0Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3345 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys