Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า (รุ่นที่ 3)”
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า (รุ่นที่ 3)”  ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  - 12 มิถุนายน 2552 สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งสามารถประกอบเป็นธุรกิจและสร้างรายได้ โดยการประยุกต์หรือต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของอีสานให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตตามวิถีสมัยใหม่ในปัจจุบัน สืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า” ได้จัดมาแล้ว 2 รุ่น ในปีงบประมาณ 2550 และ 2551  ซึ่งจากผลการจัดอบรมในปีที่ผ่าน ๆ มา ได้มุ่งเน้นการบูรณาการของอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาทำงานร่วมกัน ได้แก่ ด้านการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบสิ่งทอ การออกแบบเครื่องเรือน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก และเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่ง ได้แก่ กลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ และประชาชนทั่วไป โดยส่วนของประชาชนที่สนใจนี้มีความต้องการเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจนต้องรับจำนวนจำกัด


 


นอกจากนั้น สถานการณ์สินค้าโอท็อป ในปัจจุบันถึงจุดอิ่มตัว ในต้อนต้นที่ภาครัฐคิดโครงการนี้ขึ้นมา เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาสินค้าโอท็อปของแต่ละชุมชนอย่างมาอก เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และเกิดการพัฒนาภูมิปัญญาของต้นขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเกิดเป็นที่นิยมในท้องตลาด ชุมชนอื่นก็ลอกเลียนแบบหรือทำขึ้นเพื่อแข่งขัน มีการตัดราคาและลดคุณภาพลง ทำให้สินค้าขาดความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค และส่งผลให้สินค้าขาดความเชื่อถือ และหลายชุมชนก็เกิดความล้มเหลวในการทำธุรกิจในสินค้า บทสรุปของสินค้าโอท็อปในปัจจุบันสำหรับชุมชนผู้ผลิตตัวจริง คือ สินค้าที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกับของใคร และที่สำคัญ คือ สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่ม จึงจะดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มโอท็อปอีกหลายกลุ่มที่ต้องการพัฒนาสินค้าของตนให้ได้มาตรฐานและยกระดับการคัดสรรดาวของโอท็อปเพิ่มขึ้น ดังนั้น สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่แล้วได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญของการพัฒนาสินค้าของชุมชน จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มชุมชนผู้ผลิตสินค้า โอท็อป ที่ปัจจุบันได้ดาวในการคัดสรรไม่เกิน 3 ดาว โดยเน้นชุมชนผู้ผลิตสินค้าประเภท เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน สิ่งทอ และอาหารหรือขนมที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าของชุมชนให้ได้มาตรฐานและได้รับดาวในการคัดสรรโอท็อปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในระดับรากหญ้าให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของประเทศ และสร้างเอกลักษณ์โดยการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนแจ้งรายชื่อได้ที่ นางสำรวย ภูเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-362046  โทรสาร 043-362047 ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 23 มีนาคม - 12 มิถุนายน 2552,http://202.12.97.4/kkunews/index.php?option=com_content&task=view&id=1584&Itemid=37Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3167 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys