Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
        
            หลักสูตรที่เปิดอบรม
            หัวข้อในการอบรม
        

        
            1. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น
            - ศึกษากฎไวยากรณ์และการใช้ภาษา พัฒนาศัพท์และสำนวน
        

        
            (Brightening – Up Your English)
            - ฝึกทักษะการฟัง-พูด อ่านและเขียน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
            การประกอบอาชีพและการศึกษา
        

        
            - เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริมความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
        

        
            * ค่าอบรม ท่านละ 2,700 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35 ชม.
        

        
            2. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
            และการสื่อสาร
            - ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
            ที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
            ทั้งในบริษัททั่วไปและเชิงธุรกิจ
        

        
            (English Grammar for Work and Communication)
            - ฝึกฝนคำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างประโยคในการสื่อ
            ความประเภทต่างๆ เช่น การสอบถามและการให้ข้อมูล การนัดหมาย
            การให้คำแนะนำ เป็นต้น
        

        
             
            * ค่าอบรม ท่านละ 2,700 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35 ชม.
        

        
            3. การฟัง – พูดเชิงธุรกิจ
            (Listening – Speaking in
            Business)
            - ฝึกทักษะการฟัง-พูด การสนทนาทั่วไป และ การสนทนาธุรกิจ เช่น
            การสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อการขาย การตลาด การนำเสนอผลงาน
            การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน
        

        
            * ค่าอบรม ท่านละ 2,700 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35 ชม.
        

        
            4. การเตรียมสอบ TOEIC
            (TOEIC Preparation)
            - เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเข้าทำงานโดยเฉพาะ
            งานสายการบิน หรือ โรงแรม และการสอบเลื่อนตำแหน่งที่มี
            การใช้ข้อสอบ TOEIC
        

        
            - ให้มีความรู้ไวยากรณ์ ฝึกทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นและทักษะการอ่าน
        

        
            - สอนเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC
        

        
            * ค่าอบรม ท่านละ 4,000 บาท (รวมค่าหนังสือ) 50ชม.
        

        
            5. การเตรียมสอบ IELTS
            - ศึกษาและฝึกฝนการฟังการบรรยายทางวิชาการ
        

        
            (International English Language
            Testing System)
            - ฝึกพูดโต้ตอบเมื่อได้รับการสัมภาษณ์
        

        
            - ฝึกเทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจและเชิงวิเคราะห์
        

        
            - ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS
        

        
            - เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อศึกษาต่อ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
        

        
            * ค่าอบรม ท่านละ 4,200 บาท (รวมค่าหนังสือ) 50 ชม.
        

        
            6. การเขียนจดหมายโต้ตอบ
            ทางธุรกิจระดับต้น
            - ศึกษาหลักการ รูปแบบ และฝึกฝนการเขียนที่ใช้ในลงการธุรกิจ
        

        
            (Basic Business Correspondence)
            - การใช้สำนวนเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนจดหมายโต้ตอบในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นในวงการธุรกิจ
        

        
            - การเขียนบันทึกข้อความ (memorandum) การเขียนจดหมาย (letter)
            การเขียนโทรสาร (fax) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
            การเขียน Resume ฯลฯ
        

        
            * ค่าอบรม ท่านละ 2,700 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35ชม.
        

        
            7. เตรียมความพร้อมวิชาภาษาอังกฤษสู่
            การศึกษาระดับอุดมศึกษา
            - ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
        

        
            (Pre-University Intensive English)
            - เสริมสร้างทักษะการทำข้อสอบภาอังกฤษประเภทต่างๆ
        

        
             
            * ค่าอบรม ท่านละ 2,700 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35ชม.
        

        
            8. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
            - ศึกษาลักษณะภาษา คำศัพท์ สำนวน ที่ใช้ในธุรกิจการบิน
        

        
            (English for Aviation Industry)
            - ฝึกฝนการสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนออกเสียง
        

        
            * ค่าอบรม ท่านละ 4,800 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35 ชม.
        

        
            9. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ
            - ศึกษาลักษณะภาษา คำศัพท์ สำนวน
            สำหรับใช้ในวงการธุรกิจโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ
        

        
            (Business English for the Entrepreneur)
            * ค่าอบรม ท่านละ 4,800 บาท (รวมค่าหนังสือ) 35 ชม.
        

        
            10. ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
            วิทยาศาสตร์สุขภาพ
            - มุ่งพัฒนาความสามารถทางภาษาของผู้ปฏิบัติงาน
            ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        

        
            (English for Health Sciences)
            - ศึกษาและฝึกฝนทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
        

        
            - พัฒนาคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในโรงพยาบาล
        

        
            * ค่าอบรมท่านละ 4,800 บาท (รวมค่าหนังสือ) 50ชม.
        

    
อบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 60 ( Business English )
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 60 ( Business English ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใช้ตำราที่ทันสมัยจากต่างประเทศ        
  • กลุ่ม 1 : 28 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2552
        เปิดสอน เฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.30 น

  •     
  • กลุ่ม 2 : 25 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2552

  •     
  • เปิดสอน เฉพาะวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.


สถานที่อบรม 
ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงขึ้นไป หรือผู้ที่ ทำงานในวงการธุรกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร : 
สมัครด้วยตนเอง หรือ สมัครโดยการโอนเงิน 
1. สมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 1 ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ 
ใกล้หอสมุดปรีดี หลังตึก คณะวารสารฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โทร.0-2613-2651-2 , โทร. 0-2224-1389 (FAX) 
หรือสมัครที่ ห้องโครงการบริการวิชาการและสังคม (107) 
ชั้น 1 ตึกคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
โทร. 0-2613-2608, 2675, 0-2221-7623 (FAX)


2. สมัครโดยการโอนเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ 
เลขที่บัญชี 114-2-12555-0 ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ท่าพระจันทร์)” 
บัญชีออมทรัพย์ และส่งใบสมัครและใบโอนเงินมาทางโทรสาร ( FAX ) ที่หมายเลข 0-2221-7623 ** 
โดย Download ใบสมัครที่ http://www.english.arts.tu.ac.th
ดูตรง อบรมภาษาอังกฤษท่าพระจันทร์ หรือ www.tu.ac.th


**สมัครก่อน 1 เมษายน 2552 รับส่วนลด 5% 
***สำหรับผู้ที่นำ SMS ที่ได้รับมาแสดง หรือ ผู้เรียนรุ่นปัจจุบัน ที่สนใจสมัครเรียนในรุ่นต่อไป 
สมัครเรียนภายใน 1 เมษายน 2552 รับส่วนลด 10 % 
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-613-2651-2)
    โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น ทางโครงการฯ ไม่สามารถเปิดสอนวิชานั้นได้ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

25 เมษายน – 4 กรกฎาคม 2552, 28 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2552,

(ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.tu.ac.th/news/community/2009/02/27.silp_pc.60.htmAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 4123 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys