Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ (intensive course )
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง
 เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างได้ผล


หัวข้อสำคัญ
ความรู้เบื้องต้น  สำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ ที่จำเป็นต่อการทำงาน
 บทบาท หน้าที่ของ เลขานุการยุคใหม่
 ความรับผิดชอบในหน้าที่ (ต่อองค์กร และ ส่วนตัวของนาย)
 เลขานุการกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของนาย / องค์กร / และตนเอง
 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ 
บุคลิกภาพที่จำเป็นของการเป็น ผู้ช่วยผู้บริหาร / เลขานุการ มืออาชีพ
การจัดเก็บเอกสาร...ระบบและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการทำงานในปัจจุบัน
เทคนิคการตรวจสอบ วิเคราะห์คัดกรองเอกสารเข้า-ออก เพื่อการนำเสนอและส่งต่อ
การสื่อสารทางธุรกิจ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ
 การสื่อสารและเจรจาทางธุรกิจเบื้องต้น
   การจดบันทึก / การโต้ตอบจดหมาย และเขียนข้อความการสื่อสารที่ได้ผล
 การใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ
 การต้อนรับและการนัดหมาย
.... การทำตารางนัดและจัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย
   การจัดการประชุม
             บทบาทหน้าที่ของเลขานุการในการดำเนินการประชุม
             วิธีบันทึกและทำรายงานการประชุม
ศิลปะการครองใจคน
 เทคนิคการทำงานให้นายพอใจและประทับใจ
 การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น...ศิลปะการประสานงานที่ดี
 มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานที่ดีและมีความสุข


อาจารย์เปรมฤดี  ปันกองงาม

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561, 9.00 - 16.00 น.

3500 บาท ( สมาชิก 3000 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4730

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

0-2882-7519
0-2882-7518
065-8849097
info2@trainingbymotiva.com

ผู้เข้าชม : 2176 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys