Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการฟังและการถาม
 
หลักการและเหตุผล
ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารนับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการศึกษา เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะ การฟังและการถาม เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงานในองค์กร และนำมาซึ่งประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เกิดจากการฟังและการถามอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะงานขายและงานบริการซึ่งเป็นส่วนงานสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารทั้งการฟังและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขาย อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการสื่อสารมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การสื่อสารไม่บรรลุเป้าหมาย เกิดความเข้าใจผิดพลาด และเกิดปัญหาต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรทุกระดับ กระทั่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งจนยากต่อการดำเนินกิจการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ราบรื่นได้

หลักสูตรการฟังและการถามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรในการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขจัดโอกาสในการเกิดปัญหาในการสื่อสารให้หมดไปในที่สุด  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้   

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการฟังและการถามให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อประเด็นต่าง ๆ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)  เพื่อให้กระบวนการสนทนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ฟังได้ประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถามที่สร้างสรรค์  รัดกุม  และนำมาสู่ความเข้าใจและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเกิดประสิทธิผล
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ทั้งการฟังและการถามไปใช้ในการสนทนาในงานด้านการขายและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการบรรยาย

1. ความสำคัญของการสื่อสารต่อองค์กรและงานขาย
2. ความสำคัญของการฟังอย่างตั้งใจ และการถามอย่างมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ
3. การวิเคราะห์ผู้ร่วมสนทนาเพื่อประโยชน์ในการฟังและการตั้งคำถามอย่างเหมาะสม
4. แนวคิดเชิงบวกกับการฟังอย่างตั้งใจให้มีประสิทธิภาพ
5. การลดอาการประหม่าในการสนทนา
6. ความสำคัญของภาษาท่าทาง
7. เทคนิคการเป็นนักฟังที่ดี
8. ประโยชน์ของการฟังอย่างตั้งใจ
9. เทคนิคในการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์
10. การตั้งคำถามและการฟังคำตอบกับกลยุทธ์การขายและการบริการ
11. ขั้นตอนในการถาม-ตอบ หลังจบการนำเสนอกับผู้ฟังเป้าหมาย
12. นำเสนอตัวอย่างการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
13. สรุปสาเหตุที่ทำให้การสนทนาล้มเหลว
14. เคล็ดลับที่ทำให้การสนทนาประสบความสำเร็จ


วิทยากร : ดร.ธีรารัตน์  พันทวี   

การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์การสื่อสารในองค์กร และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ   
และคร่ำหวอดในวงการสื่อสารมวลชนมาเกือบ 20 ปี


โรงแรมออลซีซั่น โกลด์ออคิด วิภาวดี-สุทธิสาร กรุงเทพฯ หรือ โรงแรมออลซีซั่น อนุสาวรีย์ชัยฯ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554, 09.00 - 16.00 น.

4,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://เทรนนิ่งเบย์

ติดต่อ : คุณแบงค์ รังสิมันต์
โทรศัพท์ : 0-2615-4689, 086 336 2702
Email : trainingbaydhej@gmail.com
Website : www.เทรนนิ่งเบย์.com
ผู้เข้าชม : 1552 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys