Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรม กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 


โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อนายจ้างและเป็นปัญหา


เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับปัญหาเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการและของประเทศด้วย ซึ่งถ้านายจ้างปฏิบัติตาม


กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยเน้นแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ


ลูกจ้างก็จะมีขวัญกำลังใจในการทำงานได้ สร้างผลผลิตให้แก่นายจ้างอย่างเต็มที่ กิจการก็จะมีรายได้มีกำไร


สามารถขยายธุรกิจอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามไปด้วย คณะนิติศาสตร์จึงเห็นถึงความสำคัญ


ของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซึ่งสมควรจะให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น


นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้บริหารแรงงาน ได้มีความรู้อย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่าง


มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้กิจการขององค์กรธุรกิจเจริญก้าวหน้า อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูกิจการเองและทำให้


เศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในทางที่ดีขึ้นวุฒิบัตรที่ได้รับผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน


บุคคลลักษณะของการศึกษาโครงการนี้มุ่งฝึกอบรมทักษะความรู้ทั้งในด้านกฎหมายและในด้านแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ


บริหารงานบุคคลเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการต่าง ๆ การศึกษาหรืออบรมจึงมีลักษณะเน้น


การถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายด้านการบรรยาย และให้มีการศึกษาปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง


เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ตามความ


เหมาะสมแก่องค์กรธุรกิจที่ผู้เข้าอบรมประกอบกิจการหรือบริหารงานระยะเวลาของหลักสูตรและการอบรมรุ่นที่16 อบรมระหว่างวันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2552
อบรมสัปดาห์ละ


อบรมทุกวันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา


วัน เป็นเวลา สัปดาห์ รวมเป็น 24 ชั่วโมง ต่อรุ่น17.30 .- 20.30 และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 .
รุ่นที่


17 อบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2552
อบรมวันอังคาร


– วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 . (ในวันและเวลาราชการ)
2รายละเอียดการสมัครอบรมรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน


ฝึกอบรมด้านกฎหมาย


บัดนี้เป็นต้นไป


50 ท่าน สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาและ(LeTEC) (ชั้น 1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่
􀂻


อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ประกอบการสอน อาหาร และเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร


สมัครด้วยตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย โครงการ” จำนวนเงิน 6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวมเอกสาร)
􀂻


บริหารงานบุคคล


สมัครทางโทรสารพร้อมหลักฐานการโอนเข้าบัญชี โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-08401-3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย


(LeTEC) (ชั้น 1)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


โทร


. 0-2613-2127, 0-2613-2965, 0-2613-2132
โทรสาร


. 0-2222-0160

www.law.tu.ac.th


www.tu-letec.org

วันที่ 22 – 25 กันยายน 2552, 09.00-16.00 น.

6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้รวมเอกสารประกอบการสอน อาหาร และเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tu-letec.org/autopage/file/TueJanuary2009-9-58-54-Course%2016-17.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2424 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys